Popis projektu

Predkladaný projekt rieši modernizáciu a energetickú optimalizáciu verejnej budovy - obecného úradu v obci Jakubovany. Celý objekt je vo vlastníctve obceJakubovany a slúži výlučne na výkon jej samosprávnych funkcií. V súčasnosti je budova obecného úradu v nevyhovujúcom technickom stave, jeho estetickáhodnota je negatívna a prevádzka finančne náročná.

Cieľom projektu je preto dosiahnutie nižšej energetickej náročnosti tejto budovy a tiež jej modernizácia. Tento cieľ projektu bude naplnený realizovaním jednejhlavnej aktivity projektu a dvoch podporných aktivít. Vďaka implementácii projektu bude vlastník a prevádzkovateľ budovy, obec Jakubovany, poučený o tom, akosledovať, merať a viesť evidenciu o spotrebe energie budovy a čo zo zistených údajov vyplýva, pričom z tohto opatrenia nevzniknú obci Jakubovany žiadnenáklady. V rámci projektu však budú realizované investične náročné opatrenia, na ktorých uskutočnenie by inak obec nemala dostatok vlastných zdrojov – tepelnézaizolovanie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a dverí na budove.

Cieľovou skupinou projektu sú občania Jakubovian a primárne obec Jakubovany, ktorej v rámci energetických úspor odpadnú náklady na ďalšie výdavky.

Realizáciou projektu budú naplnené povinné merateľné ukazovatele projektu a výsledky – tým hlavným bude dosiahnutie úspory. Zníženie spotreby energie jev súlade s požiadavkami smernice 2010/31/EÚ a smernice 2012/27/EÚ. Okrem tepelno-technického zlepšenia stavu objektu, bude budova obecného úraduestetický zapadať do prostredia obce. Znížením energetickej náročnosti objektu sa docieli nielen ochrana životného prostredia, ale aj zníženie finančnej náročnostichodu obecného úradu.7. z

Viac
Subjekt
Obec Jakubovany
Miesta realizácie
Jakubovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.06.2020
Celková suma
403,576 €
Vlastné zdroje
20,179 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.Zníženie energetickej náročnosti vere…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
27.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
17.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
20.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
13.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,282 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
186,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
269,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
945,0 (m2)
Cieľ
945,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,1224 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
18,3837 (MWh/rok)
Cieľ
18,3837 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
14261,2687 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
246416,1 (kWh/rok)
Cieľ
254016,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
38723,9836 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
335,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
LeXtom s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Jakubovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
332,172 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Obec Jakubovany

Suma celkom
1,200 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
LeXtom s.r.o.
IČO
50251015
Názov
Parametric Systems SK s. r. o.
IČO
50441981
Názov
TWG, s.r.o.
IČO
36661791
Názov
INTERBAU s. r. o.
IČO
44688997
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.