Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia a zateplenie budovy materskej školy v obci Sedliacka Dubová. Ide o objekt, ktorý bol postavený v r. 1931 a pôvodne slúžil ako základná a materská škola. Od r. 2006 sa základná škola presťahovala do susednej obce a v objekte zostala len materská škola. Vlastníkom a zároveň prevádzkovateľom materskej školy je obec. V budove sa nachádza aj knižnica a priestory, ktoré využíva obec pre obecné spoločenské a kultúrne akcie.

Vzhľadom na skutočnosť, že primárne budova slúži ako materská škola, je potrebné zabezpečiť vhodné tepelno-technické vlastnosti budovy spĺňajúce požadované normy a schopné vytvoriť vnútorné prostredie v budove počas celého roka eliminujúce čoraz viac vyskytujúce sa extrémne zimné a letné klimatické výkyvy.

Zrealizovaním projektu sa zabezpečí zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy vďaka zmene jej tepelnotechnických vlastností vo vzťahu k vonkajším klimatickým a miestnym podmienkam, čo sa prejaví úsporou nákladov na prevádzku budovy a nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie v dôsledku vykurovania objektu.

Podľa merných ukazovateľov projektu poklesne spotreba energie v budove o 91,0157 MWh/rok, v rámci projektu budú zrealizované 4 opatrenia na zníženie spotreby energie. Rovnako dôjde k zníženiu produkcie emisií SO2 v hodnote 1,982 kg/rok, emisií NOx v hodnote 16,542 kg/rok a skleníkových plynov v hodnote 19,911 kg/rok.

Viac
Subjekt
Obec Sedliacka Dubová
Miesta realizácie
Sedliacka Dubová
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.05.2020
Celková suma
231,054 €
Vlastné zdroje
11,553 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,413 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
63,94 (MWh/rok)
Cieľ
63,94 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
49526,99 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
102456,04 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
59862,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,008 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,008 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,91 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,98 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,54 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
569,77 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.