Popis projektu

Náš projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve obce Čakanovce. Predmetná budova nespĺňa kritérium energetickej hospodárnosti administratívnej budovy v zmysle platnej legislatívy. Budova je energeticky náročná na celkovú prevádzku, najmä čo sa týka vykurovania a prípravy teplej vody. Obvodový plášť budovy je bez zateplenia, strešné konštrukcie sú v pôvodnom stave, podlahy sú bez tepelnej izolácie, budova tak nevyhovuje súčasným požiadavkám normy. Prevádzkovo-dispozičné riešenie stavu budovy nezodpovedá hygienickým požiadavkám. Na základe týchto skutočností je našou prioritou zrealizovať také opatrenia, ktorými dosiahneme zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy, a tak znížime náklady na údržbu a opravu porúch súvisiacich s prevádzkou a samotnou stavbou objektu

Uskutočniť rekonštrukciu budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce za účelom zníženia energetickej náročnosti a efektívnejšieho využitia objektu. 

1. Zlepšiť technický stav budovy obecného úradu a kultúrneho domu.

2. Zvýšiť ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia množstva znečisťujúcich látok.  

3. Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaným obyvateľom a návštevníkom obce. 

4. Zvýšiť estetickú stránku budovy obecného úradu a kultúrneho domu. 

a:

obyvatelia obce Čakanovce,

-  zamestnanci obecného úradu, 

-  návštevníci,

- obyvatelia z okolitých obcí.

Projekt zrealizujeme hlavnou aktivitou.

Realizácia projektu: 8/2017 - 02/2018

 Čakanovce, parcela č.131/2

• Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE:  0 MWh/rok 

• Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE:12,15 MWh/rok 
• Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 2,02 t ekviv. CO2 
• Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 4
• Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1 
• Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek:  415,99 m² 
• Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 2,61 MWh/rok 
• Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 14,66 MWh/rok 
• Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách: 12050 kWh/rok 
• Zníženie potreby energie vo verejných budovách: 61864,4 kWh/rok 
• Zníženie produkcie emisií NOx: 72,12 kg/rok 
• Zníženie produkcie emisií PM10: 13,12 kg/rok 
• Zníženie produkcie emisií SO2: 65,63 kg/rok 
• Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 203598,7 kWh/rok 
• Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0 MWe 
• Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov: 0,018 MW 
• Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,018 MWt

Viac
Subjekt
Obec Čakanovce
Miesta realizácie
Čakanovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.07.2020
Celková suma
221,313 €
Vlastné zdroje
11,066 €
Vyčerpané z projektu
4,825 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
04.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
08.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
04.06.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
08.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0212 (MW)
Cieľ
0,0181 (MW)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0212 (MWt)
Cieľ
0,0181 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,3748 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,013 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
415,99 (m2)
Cieľ
415,99 (m2)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,8524 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
14,658 (MWh/rok)
Cieľ
14,658 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
12805,6252 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
213006,197 (kWh/rok)
Cieľ
203604,823 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
34771,4379 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 02-2020

Stavebné dodávky a práce 1

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,825 €
Schválené na preplatenie
4,825 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné dodávky a práce 2

stavebné dodávky a práce

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné dodávky a práce 2

stavebné dodávky a práce

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Stavebné dodávky a práce 3

Stavebné dodávky a práce 3

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Stavebné dodávky a práce 3

Stavebné dodávky a práce 3

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné dodávky a práce Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Stavebné dodávky a práce2

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Stavebné dodávky a práce Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach

Stavebné dodávky a práce2

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné dodávky a práce č.5

Stavebné dodávky a práce č.5

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné dodávky a práce č.5

Stavebné dodávky a práce č.5

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výkon stavebného dozora - 2. splátka podľa ZoD

Výkon stavebného dozora - 2. splátka podľa ZoD

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora - 2. splátka podľa ZoD

Výkon stavebného dozora - 2. splátka podľa ZoD

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Výkon stavebného dozora - 1. splátka podľa ZoD

Výkon stavebného dozora - 1. splátka podľa ZoD

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozora - 1. splátka podľa ZoD

Výkon stavebného dozora - 1. splátka podľa ZoD

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

stavebné dodávky a práce

stavebné dodávky a práce

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

externé riadenie

externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

externé riadenie

externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

stavebné dodávky a práce dodanie 6.7.2020

stavebné dodávky a práce dodanie 6.7.2020

Vlastník dokladu
Obec Čakanovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.