Popis projektu

Projekt je realizovaný v meste Sečovce. Rieši zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou segregovaných MRK a poskytovanie podpory ich sociálnej regenerácie. Mesto má 8399 obyvateľov, z toho je 1308 rómskej národnosti. Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ čiže podporou rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce a špecifickým cieľom výzvy ktorým je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Hlavnou aktivitou projektu je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy s interiérovým vybavením pre deti predškolského veku v miestnej rómskej osade na okraji mesta z dôvodu nedostatočnej kapacity zariadenia. V súčasnosti navštevuje túto MŠ 40 rómskych detí, kapacita je 37 miest. V meste sú prevádzkované ešte 2 predškolské zariadenia. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu sú kapacita podporenej
MŠ - 84 žiakov, počet rekonštruovaných MŠ - 1, počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú MŠ - 84 detí. Projekt naplní ukazovatele ročného zníženia emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách o 6,637 ton a zníženie spotreby primárnej energie o 37 942,09 kWhod /rok. 

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.10.2018
Celková suma
407,400 €
Vlastné zdroje
20,370 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.04.2016
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
0,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
37942,09 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
0,0 (tony CO2 eq)
Cieľ
6,637 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
84,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.