Popis projektu

Predmetom projektu je celková obnova budovy obecného úradu v obci Babín, ktorá je využívaná ako administratívna budova, s cieľom znížiť jej energetickú náročnosť. V súčasnosti je budova v energetickej triede C. Investičné náklady na realizáciu projektu zahŕňajú okrem nevyhnutných energetických opatrení aj opatrenia na využitie netradičných zdrojov energií, ktoré navyše prispejú k zníženiu celkovej spotreby energie.

V rámci projektu budú zrealizované opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktoré boli navrhnuté v energetickom audite. Jedná sa o:

  • komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a výmenou a zateplením strechy + rekuperácia tepla
  • inštaláciu energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a rozvodov
  • modernizáciu systému vykurovania a prípravy teplej vody

a s tým súvisiace stavebné úpravy.

V rámci energetického hodnotenia sa predpokladá úspora na vykurovaní vo výške 79,5 %.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo

verejných budovách“ je 285383,37 kWh/rok, hodnota Value for Money je 2.42.

Viac
Subjekt
Obec Babín
Miesta realizácie
Babín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.03.2019
Celková suma
756,079 €
Vlastné zdroje
37,804 €
Vyčerpané z projektu
744,297 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
25.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
01.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.05.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MW)
Cieľ
0,023 (MW)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,023 (MWt)
Cieľ
0,023 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
29,67 (MWh/rok)
Cieľ
29,67 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,0419 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,296 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
12,4609 (Kg/rok)
Cieľ
15,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
835,1397 (Kg/rok)
Cieľ
1063,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
133,0931 (Kg/rok)
Cieľ
160,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1406,76 (m2)
Cieľ
1406,78 (m2)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
42,8925 (MWh/rok)
Cieľ
30,1053 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
193,4903 (MWh/rok)
Cieľ
193,4903 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
150597,8 (kWh/rok)
Cieľ
163385,0358 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
278884,139 (kWh/rok)
Cieľ
285383,3702 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
96339,4879 (kWh/rok)
Cieľ
179695,8806 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra (PD) Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,990 €
Schválené na preplatenie
14,990 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín"

Faktúra (energetický audit) Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
3,097 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

dočasný pútač

Faktúra (dočasný pútač) - Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
Tlačiareň Kubík s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

stavebné práce

faktúra "Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín" - 1

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683,285 €
Schválené na preplatenie
683,285 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra "Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín" - 1

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683,285 €
Schválené na preplatenie
683,285 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

externý manažment za 01_2019

faktúra (EM za 2019_01 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
669 €
Schválené na preplatenie
669 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

externý manažment za 02_2019

faktúra (EM za 02/2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
13.03.2019
Názov

externý manažment za 03_2019

faktúra (EM za 03/2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

externý manažment za 04_2019

faktúra (EM za 04/2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

externý manažment za 08_2018

faktúra (EM za 08/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
845 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

externý manažment za 09_2018

faktúra (EM za 09/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
329 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

externý manažment za 10_2018

faktúra (EM za 10/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
481 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

externý manažment za 11_2018

faktúra (EM za 11/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

externý manažment za 12_2018

faktúra (EM za 12/2018 Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

vykonanie stavebného dozoru na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín"

faktúra (stavebný dozor na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

stavebné práce

faktúra (Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín - 2. časť)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
32,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra (Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín - 2. časť)

Vlastník dokladu
Obec Babín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,400 €
Schválené na preplatenie
32,400 €
Realizácia
27.06.2019
Názov IČO
Názov
Tlačiareň Kubík s.r.o.
IČO
47751011
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
Ing. Jozef Florek
IČO
41352696
Názov
Kušnír Marek Ing.
IČO
47682612
Názov
PROPERA, s.r.o.
IČO
44500050
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.