Popis projektu

Projekt Budovanie proklientsky orientovaného ÚVO vychádza zo schváleného Reformného zámeru a má za cieľ zvýšenie kvality poskytovania verejných služieb priamo z pozície ÚVO, ako výsledok projektu z OP EVS, pričom výsledný efekt projektu zabezpečí zefektívnenie štruktúr priamo dovnútra štátnej správy v zameraní na odbornú kvalitu a pripravenosť zamestnancov byť nositeľmi reformných zmien,

S cieľom posilniť inštitucionálne kapacity a zvýšiť transparentnosť pravidiel VO a budovať procesy verejnej správy, ktoré umožňujú poskytovanie vysoko kvalitných služieb, sú dostupné a komfortné pre účastníka VO, sú schopné flexibilne reagovať na potreby účastníkov vo VO a zavádzať skúsenosti dobrej praxe rýchlo a úsporne, sa reformné kroky v predmetnej oblasti zameriavajú najmä na:

 • prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie odborných kompetencií zamestnancov ÚVO na základe analytickej identifikácie, vzdelávacích potrieb a v zmysle stratégie riadenia ľudských zdrojov formou školení a stáží,
 • zlepšenie sociálno-komunikačných a služobných zručností a návykov zamestnancov ÚVO pri poskytovaní služieb účastníkom VO,
 • zvýšenie efektívnosti a koordinácie činností ÚVO a ním poskytovaných služieb,
 • zlepšenie dostupnosti služieb poskytovaných ÚVO,
 • systematizáciu a štandardizáciu tvorby politík v oblasti VO a posilnenie   analytického potenciálu ÚVO pre ďalší rozvoj VO,
 • zintenzívnenie a zlepšenie kvality metodickej činnosti a usmerňovania,
 • zvýšenie efektívnosti strategického manažmentu ÚVO, efektívnosti riadenia ÚVO a systematickosti profesionálneho rozvoja jeho zamestnancov,
 • vzdelávanie účastníkov procesu VO navonok prostredníctvom proaktívnej vzdelávacej metodickej a školiacej činnosti, organizovanie seminárov, konferencií, prednášok a workshopov, prezentovanie dobrej praxe.
 • Zdokonalenie analyzovania a vyhodnocovania porušení zákona o VO, sledovanie frekvencie výskytu porušení v jednotlivých fázach VO 

Výsledky projektu sú cielené na:

 – zamestnancov ÚVO:

 • Zvýši sa ich odborná spôsobilosť;
 • Zvýši sa ich administratívno-odborná istota pri tvorbe rozhodnutí;
 • Zníži sa riziko chybovosti pri výkone správy VO;
 • Skráti sa čas potrebný na posúdenie veci a prijatie rozhodnutí;
 • Zníži sa počet podnetov na opätovné prešetrenie vecí namierených proti rozhodnutiam ÚVO;
 • Zvýši sa úroveň ich profesionálnej komunikácie s klientmi služieb VO.

– klientov služieb VO:

 • Dostanú kvalitné a spoľahlivé informácie či inštrukcie k zadávaniu zákaziek;
 • Budú sa môcť lepšie orientovať v postupoch VO a potenciálne robiť menej chýb pri realizácii zákaziek a dodržiavaní zákonných pravidiel.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.03.2020
Celková suma
1,363,891 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Posilnenie kapacity ÚVO v súlade s dobr…
Typ
posilňovanie kapacít
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Posilnenie kapacity ÚVO v súlade s dobr…
Typ
posilňovanie kapacít
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie koncepcie rozvoja ÚVO a odbo…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie koncepcie rozvoja ÚVO a odbo…
Typ
vytvorenie koncepčn…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Praktická analýza problémových oblastí …
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Praktická analýza problémových oblastí …
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
08.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
390,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
-
Cieľ
125,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
139,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.