Popis projektu

Projekt pre realizáciu stavby rieši zámer obce na zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Podvysoká, okres Čadca, pri ceste II. triedy č. 487 z juhovýchodnej strany areálu školy. Stavby pôdorysného tvaru v podobe písmena L je zastrešená plochou strechou. Riešený objekt so svojím technickým zázemm v 1.n.p. plní funkciu školského zariadenia a z časti sa na ňom nachádzajú priestory kaderníctva, ktoré zaberajú 3,8 % z celkovej podlahovej plochy objektu. Objekt je napojený na všetky inžinierskej siete. Vzhľadom na nevyhujúci tepelný odpor všetkých plôch obvodového a stršného plášťa, pre zníženie energetickej náročnosti budovy je potrebné jeho pložné zateplenie pre dosiahnutie vhodných tepelnotechnických a energetických parametrov. Na objekte bola zrealizovaná výmena všetkých drevených exteriérových výplní otvorov za plastové, ale tieto nevyhovujú tepelnotechnickými parametrami odporúčaným hodnotám, a preto je navrhnutá ich výmena. Zdrojom tepla pre vykurovanie je plynový kotol, ktorý bude nahradený kondenzačným kotlom pre vykurovanie. Pre dosiahnutie predpokladaných energetických parametrov a skutočné zníženie spotreby energie na vykurovanie je riešené hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Pre zníženie teplených strát je v objekte navrhnutá aj riadená vzduchotechnika s rekuperáciou tepla. Existujúci objekt je dvojpodlažný. Pozemok je rovinatý.

Viac
Subjekt
Obec Podvysoká
Miesta realizácie
Podvysoká
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.03.2019
Celková suma
242,355 €
Vlastné zdroje
12,118 €
Vyčerpané z projektu
235,583 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
16.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
22.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
9,71 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,43 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
668,0 (m2)
Cieľ
668,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32,7345 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
90,0 (MWh/rok)
Cieľ
89,8633 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
57128,8074 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
86740,535 (kWh/rok)
Cieľ
78924,935 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
66057,3488 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.05.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Prijatá faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,098 €
Schválené na preplatenie
38,098 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Stavebné práce

Prijatá faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,098 €
Schválené na preplatenie
38,098 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané stavebné práce na akcii "Znížene energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Podvysoká 345 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,994 €
Schválené na preplatenie
94,994 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané stavebné práce na akcii "Znížene energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Podvysoká 345 podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,994 €
Schválené na preplatenie
94,994 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,515 €
Schválené na preplatenie
60,515 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,515 €
Schválené na preplatenie
60,515 €
Realizácia
-
Názov

Na základe ZOD zo dňa 21.12.2016 "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podvysoká č. s. 354, 02357" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,275 €
Schválené na preplatenie
33,275 €
Realizácia
04.04.2019
Názov

Na základe ZOD zo dňa 21.12.2016 "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podvysoká č. s. 354, 02357" podľa priloženého súpisu vykonaných prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,275 €
Schválené na preplatenie
33,275 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment - riadenie projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
3,550 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Vypracovanie Energetického certifikátu stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
28.02.2019
Názov IČO
Názov
VGV, s.r.o. Ing. Vladimír Golis
IČO
44925573
Názov
Tempro-stavebná firma s.r.o. Čadca
IČO
36417807
Názov
Róbert Zlatoš
IČO
41995988
Názov
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KYSUCE
IČO
36149985
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.