Popis projektu

je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy, Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Pavlova Ves, prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie opatrení na úsporu energie vyplývajúcich z energetického auditu.

je komplexné zateplenie budovy obecného úradu a kultúrneho domu (zateplenie obvodového plášťa, vrchnej hrany stropu v podkrovnom priestore a spodnej hrany stropu v podlaží I.PP a výmena časti otvorových konštrukcií). Projekt tiež rieši výmenu zdroja tepla a rekonštrukciu vykurovacej sústavy. Hlavný zdroj tepla je navrhnutý kotol na biomasu - pelety, využívajúci obnoviteľné zdroje energie. Súčasťou projektu je aj modernizácia osvetlenia objektu a nevyhnutné sanačné práce. Budovu OcÚ a KD budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového prístupu pomocou elektrickej plošiny.

- realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu teplotechnických a úžitkových vlastností objektu. Budova sa vplyvom realizácie projektu dostane v rámci celkovej energetickej spotreby do triedy A0 ako budova s takmer nulovou potrebou energie a dosiahne sa zníženie potreby energie na vykurovanie až o 80,6 %. Projekt prinesie výrazné úspory prevádzkových nákladov a značnou mierou prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií znečisťujúcich látok.

Viac
Subjekt
Obec Pavlova Ves
Miesta realizácie
Pavlova Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.12.2018
Celková suma
394,302 €
Vlastné zdroje
19,715 €
Vyčerpané z projektu
392,648 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 1 - Zníženie energetick…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.06.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
12.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
355330,6984 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
26,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
117,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
138,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,06 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
77,4 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
674,0 (m2)
Cieľ
674,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,06 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
51,18 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,7778 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
140,8 (MWh/rok)
Cieľ
148,611 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
135833,2138 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
145017,84 (kWh/rok)
Cieľ
285951,24 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374,004 €
Schválené na preplatenie
372,630 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
372,630 €
Schválené na preplatenie
372,630 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,918 €
Schválené na preplatenie
10,918 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
1,242 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
1,395 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
1,152 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
2,302 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Pavlova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
766 €
Realizácia
14.01.2019
Názov IČO
Názov
BauTop s.r.o.
IČO
43982671
Názov
flexiON s.r.o.
IČO
50745859
Názov
Ing. Róbert Bachinger - REALING
IČO
41750101
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.