Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu

Obec Šoporňa

Popis projektu

Žiadateľom predkladaný projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejnej budovy – Obecného úradu a kultúrno-spoločenského centra v obci Šoporňa. Objekt je situovaný v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, v okrese Galanta, v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá je v zmysle kategorizácie vychádzajúcej z charakteristiky regiónov vypracovanej pri bonitácii pôd definovaná ako veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný región. V zmysle STN 73 0540-3 ide o prvú teplotnú oblasť a prvú veternú oblasť s počtom 212 vykurovacích dní za rok v období mesiacov september až máj a s vonkajšou výpočtovou teplotou vonkajšieho vzduchu -11°C.

Cieľom, ktorý by projekt chcel dosiahnuť je zníženie spotreby energie pri prevádzke  predmetného objektu a tým podporiť energetickú efektívnosť a inteligentné riadenie energie, ako aj zlepšiť kvalitu životného prostredia. Dôležitým motívom je aj zníženie finančnej náročnosti prevádzky predmetnej budovy.Súčasná prevádzka objektu je energeticky veľmi náročná. Na základe teplotechnického posudku môžeme konštatovať, že aktuálny stav spotreby tepla  bude po potenciálnej realizácii projektu za rok prevádzky budovy omnoho nižší. Podobne, po potenciálnej investícii a realizácii projektu - projekt pomôže aj ochrane životného prostredia. 

Viac
Subjekt
Obec Šoporňa
Miesta realizácie
Šoporňa
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2020
Celková suma
714,990 €
Vlastné zdroje
35,750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské cent…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
11.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
02.05.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
69,74 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,4424 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
55,93 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2400,96 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
145,14 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
464,25 (MWh/rok)
Cieľ
464,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
319110,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
319110,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
360880,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.