Popis projektu

Projekt s názvom je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Materskej školy Hurbanova v Čadci. Žiadateľom je Mesto Čadca, ako majiteľ budovy a zároveň zriaďovateľ Materskej školy, Hurbanova 1155 v Čadci, ktorej udelil od 1.2.2003  právnu subjektivitu.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hurbanova v Čadci. Cieľovou skupinou sú deti navštevujúce toto predškolské zariadenie (158 detí) a zamestnanci, ktorí v budove pracujú (26 osôb).

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít projektu, ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti. Miestom realizácie projektu je mesto Čadca, ulica Hurbanova, č. 1155. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1297,67 m2. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby energie v budove MŠ o 172 785 kWh/rok, čo pri celkových oprávnených výdavkoch na hlavné aktivity projektu 242 999,00  EUR  bez DPH  znamená že hodnota value for money pre zníženie energetickej náročnosti budovy predstavuje 1,406366293. Potreba energie na vykurovanie sa zníži zo 149,21kWh/(m2.a) na 26,02 kWh/(m2.a), teda plánovaná úspora energie na vykurovanie bude 82,6 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova Materskej školy Hurbanova ultranízkoenergetická, globálny ukazovateľ primárnej energie sa zníži z 293,2 kWh/(m2.a) (E) na 61,4 kWh/(m2.a) (A1), dosiahnutá úspora teda predstavuje 79,1%. V dôsledku realizácie projektu dôjde tiež k zvýšeniu podielu využívania OZE, nakoľko predmetom projektu je tiež inštalácia fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov na výrobu elektrickej energie a ohrev TV.

Viac
Subjekt
Mesto Čadca
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.02.2019
Celková suma
293,970 €
Vlastné zdroje
14,698 €
Vyčerpané z projektu
291,684 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
20.08.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
04.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
27.04.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
04.02.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
89983,7 (kWh/rok)
Cieľ
142492,699 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
324677,034 (kWh/rok)
Cieľ
300799,906 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
151181,4829 (kWh/rok)
Cieľ
219924,7529 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0211 (MW)
Cieľ
0,0211 (MW)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0111 (MWt)
Cieľ
0,0111 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,01 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
11,088 (MWh/rok)
Cieľ
11,136 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
9,99 (MWh/rok)
Cieľ
10,01 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
66,5592 (t ekviv. CO2)
Cieľ
51,94 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
29,9552 (Kg/rok)
Cieľ
34,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,9731 (Kg/rok)
Cieľ
28,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1297,67 (m2)
Cieľ
1297,67 (m2)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
90,253 (MWh/rok)
Cieľ
37,744 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
180,2367 (MWh/rok)
Cieľ
180,2367 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,864 €
Schválené na preplatenie
155,767 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,767 €
Schválené na preplatenie
155,767 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,225 €
Schválené na preplatenie
106,225 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,225 €
Schválené na preplatenie
106,225 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,213 €
Schválené na preplatenie
13,213 €
Realizácia
27.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,377 €
Schválené na preplatenie
11,377 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky - 05/2018 - 01/2019

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
Mesto Čadca
Žiadaná suma
5,102 €
Schválené na preplatenie
5,102 €
Realizácia
20.02.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Čadca
IČO
00313971
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.