Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je rozšírenie kapacít materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Slovenská 49. Súčasná kapacita materskej školy je 55 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch tried. Problémom však je, že nie sú vytvorené dostatočné priestory a v budúcnosti nedokážeme zabezpečiť predprimárne vzdelávanie všetkým jej potencionálnym záujemcom.

Zabezpečiť kvalitný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu deťom v predškolskom veku prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia kapacity materskej školy v meste Gelnica. 

1. Zabezpečiť dostatočnú kapacitu predškolského zariadenia.
2. Vytvoriť atraktívne prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí.
3. Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, špeciálnym dôrazom na marginalizované rómske komunity.
4. Zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu inkluzívne vzdelávanie.

Deti v predškolskom veku (od 3 do 6 rokov) z mesta Gelnica. Po ukončení realizácie projektu bude kapacita materskej školy 75 detí, pričom minimálne 30 % z celkovej kapacity budú tvoriť deti z MRK.

  • zamestnanci materskej školy v počte,
  • mladé rodiny, resp. rodičia detí navštevujúcich materskú školu (prevažne nízka vzdelanostná úroveň a nízky sociálno-ekonomicky status),
  • ostatná verejnosť, ktorá bude nepriamo profitovať z očakávaných výstupov, nakoľko sa zmiernia predsudky a pretrvávajúce napätie majoritnej spoločnosti voči obyvateľom z MRK, ktorých účasť v predprípravnom stupni vzdelávania bude pozitívne vplývať na ich osobnostný a vzdelanostný rozvoj. Budú sa lepšie adaptovať v majoritnom spoločenstve. Veríme, že dosiahneme elimináciu diskriminačných postojov a celkovo prispejeme k zlepšeniu životnej úrovne.

Predkladaný projekt budeme realizovať hlavnou aktivitou, t. j. 1., ktorá je vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP Ľudské zdroje v rámci špecifického cieľa 6.1.2.

mesto Gelnica, Slovenská ulica 49, č. parcely 173 (súvisiace parcely 174, 175, 176, 177, 178/3)

03/2018 - 12/2020

PO067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej infraštruktúry: 75

PO373 - Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK: 1 

PO105 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách: 31,552 t 

PO698 - Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách: 176 379 kWh/rok

PO716 - Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl: 27

Viac
Subjekt
Mesto Gelnica
Miesta realizácie
Gelnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.09.2020
Celková suma
240,127 €
Vlastné zdroje
12,006 €
Vyčerpané z projektu
201,446 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
18.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
09.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
18.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
18.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
75,0 (osoby)
Cieľ
75,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
268683,5 (kWh/rok)
Cieľ
214439,85 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
50,47 (tony CO2 eq)
Cieľ
39,04 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
59,0 (osoby)
Cieľ
27,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.05.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
137,619 €
Schválené na preplatenie
137,619 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
137,619 €
Schválené na preplatenie
137,619 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,828 €
Schválené na preplatenie
63,828 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
63,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Výroba a osadenie trvalo vysvetľujúcej tabule /pamätná doska/ - stála tabuľa

stála tabuľa

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

Interiérové vybavenie vrátane IKT

Interiérové vybavenie vrátane IKT

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Interiérové vybavenie vrátane IKT

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Interiérové vybavenie vrátane IKT

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Výroba a osadenie veľkoplošnej reklamnej tabule /panel/ - dočasný pútač

Faktúra - dočasný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2019
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky interný manažment 2020

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky interný manažment 2020

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky interný manažment 2019

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
3,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky interný manažment 2019

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
2,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Mzdové výdavky - interný manažment 2018

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Mzdové výdavky - interný manažment 2018

Vlastník dokladu
Mesto Gelnica
Dodávateľ
Mesto Gelnica
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Názov
Mesto Gelnica
IČO
00329061
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
ŠKOLEX, spol. s r.o.
IČO
31396763
Názov
Interaktívna škola, s.r.o.
IČO
45888329
Názov
Vladimír Jankovič - ZÁBAVISKO.SK
IČO
50114158
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.