Popis projektu

Cieľom projektu „“, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak ku ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov materskej školy a zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody. V neposlednom rade dôjde aj k modernizácii osvetlenia a inštalácii rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" 1,473373488 čím projekt dosiahol "" príspevok k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Ďačov
Miesta realizácie
Ďačov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.03.2019
Celková suma
355,873 €
Vlastné zdroje
17,794 €
Vyčerpané z projektu
338,314 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
05.01.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,3218 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
70,522 (MWh/rok)
Cieľ
70,522 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
60200,2173 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
269249,14 (kWh/rok)
Cieľ
265757,821 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65677,1822 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
895,21 (m2)
Cieľ
895,21 (m2)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,008 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,008 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
43,692 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,9053 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20180004 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20180004 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20180092 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,195 €
Schválené na preplatenie
128,195 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20180092 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128,195 €
Schválené na preplatenie
128,195 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190002 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,939 €
Schválené na preplatenie
138,939 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190002 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,939 €
Schválené na preplatenie
138,939 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20190001 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
2,450 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20190001 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,450 €
Schválené na preplatenie
2,450 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20190002 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 20190002 Michal Petrík-STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190009 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,223 €
Schválené na preplatenie
43,223 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 20190009 EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,223 €
Schválené na preplatenie
43,223 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Externé riadenie projektu 1

Faktúra 19014 KPA EM 1

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,653 €
Schválené na preplatenie
6,653 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

ECB

Faktúra 2019013 TERA green

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

energetický audit

Faktúra 2017100312 ENAU

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra 20170002 STAV-PET

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,314 €
Schválené na preplatenie
13,314 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Externé riadenie projektu 2

Faktúra 19018 KPA 2

Vlastník dokladu
Obec Ďačov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
950 €
Realizácia
02.04.2019
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.