Popis projektu

Cieľom projektu Obnova budovy Materskej škôlky v Tušickej Novej Vsi je poskytovanie služieb na profesionálnej úrovni a získanie budovy spĺňajúcej podmienky pre prevádzkovanie materskej školy vyplývajúce z platnej legislatívy. Rekonštrukciou a modernizáciou sa zníži energetická náročnosť komplexu a zlepší ochrana stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh), dôjde ku obnoveniu technického vybavenia a výraznému zlepšeniu služieb pre užívateľov a podmienok pre zamestnancov škôlky. Užívateľmi výsledkov projektu sú predovšetkým rodiny s deťmi žijúce v obci a okolí. Okrem zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti celej prevádzky predškolského zariadenia sa zlepšia aj psychohygienické podmienky v zariadení.

Realizácia projektu bude pozostávať zo štyroch opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia. Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money,  ktorý sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ Value for money je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu „získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Viac
Subjekt
Obec Tušická Nová Ves
Miesta realizácie
Tušická Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.12.2018
Celková suma
264,185 €
Vlastné zdroje
13,209 €
Vyčerpané z projektu
264,185 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova budovy Materskej škôlky v Tušick…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
15.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
19.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0425 (MW)
Cieľ
0,0425 (MW)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0425 (MWt)
Cieľ
0,0425 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
62,6644 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
6,5332 (Kg/rok)
Cieľ
0,439 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
44,625 (MWh/rok)
Cieľ
44,625 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
19,3868 (Kg/rok)
Cieľ
11,254 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
656,05 (m2)
Cieľ
656,05 (m2)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
29,5192 (MWh/rok)
Cieľ
19,3346 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
112,1213 (MWh/rok)
Cieľ
112,1213 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
198925,86 (kWh/rok)
Cieľ
193939,88 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
98950,9122 (kWh/rok)
Cieľ
108827,4629 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
82602,06 (kWh/rok)
Cieľ
92786,6883 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon sstavebného dozoru

Faktúra 20180023 DVJ comp.

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
5,460 €
Realizácia
-
Názov

Výkon sstavebného dozoru

Faktúra 20180023 DVJ comp.

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
5,460 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33181101 DAG a.s.

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
242,742 €
Schválené na preplatenie
242,742 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 33181101 DAG a.s.

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
242,742 €
Schválené na preplatenie
242,742 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

ECB

Faktúra LicEA

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
732 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra KPA 18044

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
1,507 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra DAG 33181102

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
10,411 €
Schválené na preplatenie
10,411 €
Realizácia
03.01.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra KPA 18060

Vlastník dokladu
Obec Tušická Nová Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,334 €
Schválené na preplatenie
3,334 €
Realizácia
20.02.2019
Názov IČO
Názov
DAG SLOVAKIA, a. s.
IČO
44886021
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
DVJ Company s. r. o.
IČO
43913644
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.