Popis projektu

Cieľom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bajtava, a to formou zateplenia obvodových stien polystyrénovým zatepľovacím systémom, zateplením sokla extrudovaným polystyrénom, výmenou výplní otvorov – nové okenné a dverné konštrukcie plastové s izolačným trojsklom, rekonštrukciou sedlovej strechy formou výmeny strešnej krytiny a zateplením povalového priestoru na báze minerálnej vlny, rekonštrukciou a zateplením podláh, výmenou vykurovacieho systému za teplovodný s prívodným a spiatočným plasto-hliníkovým teplovodným potrubím s novými vykurovacími telesami a s novým zdrojom tepla - splyňovacím kotlom na drevo s napojením na nový samostatný komínový systém, modernizáciou elektroinštalácie a bleskozvodu.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj vytvorenie bezbariérového vstupu do objektu, ktoré bude riešené rampami, ďalej vytvorenie bezbariérovej sociálnej miestnosti pre občanov s telesným postihnutím.

Zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy sa dosiahne realizáciou týchto aktivít:

  1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
  2. Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  3. Rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody
  4. Rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Realizáciou Aktivity 1., spočívajúcej v zateplení podlahy budovy, zateplení stien objektu, zateplení strechy objektu a vo výmene otvorových konštrukcií sa priemerná ročná spotreba energie v tomto objekte zníži o , čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení úsporu primárnej energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 
. Realizáciou všetkých aktivít sa dosiahne celková úspora vo výške t.j. zníženie o 85,83 %. Zároveň sa dosiahne zníženie ročnej produkcie emisií skleníkových plynov a produkcie emisií SO2 a NOx o cca .

Rekonštrukcia prispeje aj k vyššej estetickej úrovni stavebného objektu, tak aby spĺňal požiadavky súčasnej architektúry verejných budov.

Viac
Subjekt
Obec Bajtava
Miesta realizácie
Bajtava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.05.2020
Celková suma
273,530 €
Vlastné zdroje
13,677 €
Vyčerpané z projektu
164,634 €
Nezrovnalosti
1,353 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
24.10.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
22.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
21,247 (MWh/rok)
Cieľ
21,247 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
19123,0905 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
377022,24 (kWh/rok)
Cieľ
354732,3198 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
51925,4115 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
5,372 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,06 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,39 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
814,69 (m2)
Cieľ
814,69 (m2)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,1239 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmuvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,000 €
Schválené na preplatenie
98,000 €
Realizácia
18.02.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmuvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,123 €
Schválené na preplatenie
98,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,633 €
Schválené na preplatenie
63,633 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,126 €
Schválené na preplatenie
63,633 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,500 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce na základe zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Projektová dokumentácia

faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Bajtava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Bajtava

Suma celkom
1,353 €
Vrátená suma
1,353 €
Suma na vymáhanie
1,353 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Názov
Ján Zaťko ZAŤKO - STAV
IČO
40446719
Názov
GEMMA CONSTRUCTION, a.s.
IČO
45605076
Názov
COBRA BAUART, s.r.o.
IČO
44413301
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.