Popis projektu

Znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny, je dnes považovaná za akýsi štandard a komunikácia v cudzom jazyku sa stala jedným z primárnych aspektov profesijného úspechu a plnohodnotného súkromného života. Aj napriek tomuto trendu čelí veľká časť dospelej populácie na Slovensku problémom spojeným s nedostatočným ovládaním cudzích jazykov. Za hlavné príčiny súčasného stavu je možné označiť neuspokojivý stav výučby cudzích jazykov na školách a nízku účasť na ďalšom vzdelávaní v oblasti jazykov.

Cieľom projektu je preto zvýšiť kvalitu výučby anglického a nemeckého jazyka pre dospelých v Prešovskom kraji, kde žiadateľ pôsobí. V rámci dvoch navrhovaných aktivít projektu budú vytvorené a zrealizované tri vzdelávacie programy: (i) „Angličtina pre začiatočníkov“ s cieľovou úrovňou ovládania jazyka A2, (ii) „Angličtina pre mierne pokročilých“ s cieľovou úrovňou ovládania jazyka B1 a (iii) „Nemčina pre začiatočníkov“ s cieľovou úrovňou ovládania jazyka A2. Zámerom nových vzdelávacích programov je vniesť do vyučovacieho procesu čo najviac prvkov autentickosti a tým sa priblížiť cudzojazyčnému prostrediu, aby lektor naučil cudzí jazyk kohokoľvek, bez ohľadu na predispozičné vlohy.

Každý program (kurz) bude v trvaní 50 vyučovacích hodín po 60 minút, ktoré budú odučené počas maximálne 6-tich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Väčšina výučby bude prebiehať v novovybudovanej jazykovej učebni žiadateľa. Časť kurzov bude realizovaná pre uzavreté skupiny zamestnancov vybraných firiem v Prešovskom kraji. 

Výsledkom projektu budú posilnené kapacity žiadateľa pre výučbu cudzích jazykov a minimálne 100 úspešných absolventov nových vzdelávacích programov, ktorí budú uplatňovať nadobudnuté jazykové vedomosti a zručnosti vo svojej práci.

Viac
Subjekt
MT-EduHouse s.r.o.
Miesta realizácie
Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2018 - 01.11.2021
Celková suma
129,654 €
Vlastné zdroje
6,483 €
Vyčerpané z projektu
87,635 €
Nezrovnalosti
889 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Realizácia vzdelávacích programov
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
12.11.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Tvorba vzdelávacích programov
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
127,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
144,0 (počet)
Cieľ
120,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.2. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.3. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.2.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.3.1. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.2.Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
673 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.1.Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.2. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.2.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.3. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.3.1. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér - odvody

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.2.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.2. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.3.1. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 06/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.2. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.2.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.3. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.3.1. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
55 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

4.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 07/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,209 €
Realizácia
12.08.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 11/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 11/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 09/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 09/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

3.1.1.Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu/nájomné/ 12/2018

Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu /spotreba médií/ 12/2018

Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

4.1.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.1.1.Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.3. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.3.1. Tvorca vzdelávacieho programu Nemčina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.4. Webmaster

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.4.1. Webmaster - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.5. Grafik

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.5.1. Grafik - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.2. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

4.1.2.1. Tvorca vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA spotreba médií

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA nájomé

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA spotreba médií

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.4.1 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA nájomné

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2018

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
764 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
582 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 01/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

2.1.13. Farebné multifunkčné zariadenie KONICA Minolta Bizhub

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.12. Prenosný projektor OPTOMA

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.11. Stojan na projektor NOBO

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.10. Interaktívny projektor NEC LCD

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.9. Interaktívna tabuľa TRUBOARD

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.8. Vizualizér Epson

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.7. Reproduktor NAIM MU

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.6. Flipchart LEGAMASTER

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.5. Digitálny fotoaparát Canon EOS

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.4. Tablet Lenovo Yoga Book

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.3. Softvér - Antivírusový program

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.2. Aplikačný softvér - MS Office

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

2.1.1. Notebook /Dell Vostro 3568 čierny

Kancelárska technika

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,788 €
Schválené na preplatenie
2,788 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
580 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

4.4.2. Tlač učebného materiálu 2 Angličtina pre mierne pokročilých

Tlačové služby

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

4.4.1. Tlač učebného materiálu 1 Angličtina pre začiatočníkov

Tlačové služby

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

4.4.3. Tlač učebného materiálu 3 Nemčina pre začiatočníkov

Tlačové služby

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - nájomné 3/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 3/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
26.03.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií 3/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 3/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
26.03.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií 4/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 4/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
03.04.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu nájomné 4/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 4/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
03.04.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa 03/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA - spotreba médií 5/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 5/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA - nájomné 5/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 5/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba MZDY/2019/04;05 a SP/DoVP/2019/04

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
616 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA spotreba médií 2019/06

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 6/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA nájomné 2019/06

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 6/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba DoVP za 2019/05

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.4. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
117 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA s.r.o.; spotreba médií 07/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 7/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA s.r.o.; nájomné 7/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 7/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 7/2019 nájomné; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 8/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 7/2019 spotreba médií; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 8/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.5. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.5.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
14.07.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - nájomné 2019/09; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 9/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií 2019/09; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 9/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
526 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - nájomné za mesiac 10/2019 VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií za mesiac 10/2019 VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
524 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
492 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
581 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1..6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

20190557 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA s.r.o. spotreba médií 11/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

20190303 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA s.r.o. nájomné 11/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

20190608 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA s.r.o. spotreba médií 12/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

20190333 Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA s.r.o. nájomné 12/2019

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

5.1.6. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.1.6.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
855 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
705 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 12/2019

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA s.r.o. nájomné 01/2020

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASOVIA s.r.o. spotreba médií 01/2020

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 01/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VARIETO CASSOVIA s.r.o. spotreba médií 02/2020

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu VINTIA s.r.o. nájom 02/2020

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.2. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.2.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 02/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií 2020/03; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - nájomné 2020/03; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.2.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.2. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 03/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - spotreba médií 2020/04; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 04/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu - nájomné 2020/04; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 04/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Výroba reklamného videospotu

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 1. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Reklama vo vyhľadávaní Google 1. časť

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 1. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Príprava, nastavenie a manažovanie reklamnej kampane časť 1

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 1. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

1.1 Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 07/2020; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 07/2020; VARIETO CASSOVIA, s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájom 06 /2020; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 06/2020; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 05/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 05/2020; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 05/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájom 05/2020 VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 05/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 04/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.2.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.2. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

5.1.1. Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

3.1.2. Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

3.1.1. Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

1.1. Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.3.1. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.2.1. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.4. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.3. Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.2. Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.1.4.1. Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2020; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2020; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 08/2020; VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 08/2020; VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 08/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

SP/MZDY a DoVP/ 09_2020 a 10_2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Reklama vo vyhľadávaní Google 2. časť

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 2. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Príprava, nastavenie a manažovanie reklamnej kampane 2. časť

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 2. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Videoreklama v službe Youtube

5.4.2. Reklamná kampaň na podporu jazykového vzdelávania 2. časť

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
Filma, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 10/2020, VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2020, VINTIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020 Vlastník:

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020 Vlastník:

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020 Vlastník:

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.4 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.4.1 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.4.1 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.4 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_SP/MZDY a DoVP/ 06_2021 Priebežná platba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.4.1 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.4 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa do Union ZP, DU za 06/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 08/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 08/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 08/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 08/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

1.1 paušálna sadzba 2021/06 SP a Dôvera; 2021/07/DoVP, PP

Paušálna sadzba_SP/MZDY a DoVP/ 07_2021; 06_2021 SP, Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.4 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.4.1 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 07/2020

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 07/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 07/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 07/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 07/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 06/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 06/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 06/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu 06/2021, VINTIA s.r.o.

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.3.1 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.3 Lektor 2 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.4 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.4.1 Lektor 3 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 06/2020_SP_Dovera

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 09/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

5.1.5..1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 08/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 10/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 09/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.15.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 10/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 11/2021, VINTIA s.r.o

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, spotreba médií 11/2021, VARIETO CASSOVIA s.r.o.

5.4.1. Nájom priestorov pre jazykovú učebňu, nájomné 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021_Záloha

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.1.1 Koordinátor vzdelávania

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021_Záloha

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.1.2 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.1.5 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.1.5.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre mierne pokročilých - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

5.1.2.1 Lektor 1 vzdelávacieho programu Angličtina pre začiatočníkov - ODVODY

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

1.1_ Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_ŽoP_18

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.1 Projektový manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021_Priebežná platba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

3.1.2 Finančný manažér

Sumárny prehľad všetkých oprávnených zamestnancov vrátane oprávnenej časti mzdy zamestnancov a odvodov zamestnávateľa za 11/2021_Priebežná platba

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

1.1 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba_PP_9

Vlastník dokladu
MT-EduHouse s.r.o.
Dodávateľ
MT-EduHouse s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
889 €
Vrátená suma
889 €
Suma na vymáhanie
889 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
IČO
00164348
Názov
MT-EduHouse s.r.o.
IČO
47990082
Názov
Filma, s.r.o.
IČO
45411131
Názov
Ján Meliško - MeliTech
IČO
50206648
Názov
TLAČIAREŇ HEIDY, s. r. o.
IČO
44037325
Názov
VINTIA s.r.o.
IČO
46033963
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.