Popis projektu

Predmetná stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, 2. úsek zabezpečí odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta Košice ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno – prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

1. Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2, zlepšiť hlavné národné a medzinárodné cestné spojenie a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice. Potreba dokončiť tento úsek vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do r. 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. Projekt je pokračovaním - II. fázou projektu (podľa článku 118a Nariadenia 2021/1060) s názvom R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (2. úsek), I. fáza, ktorý bol realizovaný v rámci OPII.

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE vrátane odpočívadla s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

3. Miesto realizácie projektu je v Košickom kraji, v okrese Košice III, Košice IV, Košice - Okolie. Rýchlostná cesta R2 je súčasťou TEN-T (mimo Core) siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Základné údaje o stavbe:

Dĺžka komunikácie:                         14 261,8 m

Kategória komunikácie:                  R 24,5/120(100)

Návrhová rýchlosť:

v úseku km 9,564 – 20,300            120 km/hod

v úseku od km 20,300 – 23,826     100 km/hod

Mimoúrovňové križovatky               3

Vetvy križovatiek                              10

Mosty                                                13

Protihlukové steny                          7,224 km

Súčasťou stavby je odpočívadlo Valaliky a plánuje sa realizovať revitalizáciá mokradí Valaliky.

SSÚR Šebastovce nie je súčasťou predmetného projektu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Krásna, Kokšov-Bakša, Košické Oľšany, Sady nad Torysou, Valaliky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.08.2025
Celková suma
62,132,394 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
Výstavba nových úse…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok
Hodnota
-
Cieľ
62069195,0 (osobokilometre / rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.