Popis projektu

Trasa rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná sa na začiatku úseku napája na už zrealizovaný úsek R3 Trstená – obchvat, ktorý bol odovzdaný do užívania v novembri roku 2010. Následne vedie po svahoch na ľavom brehu rieky Oravica. Mostom 201 križuje koryto Krivého potoka v km 0,200, mostom 202 terénnu depresiu v km 0,750. Ďalej trasa vedie po úbočí vrchov východne od  mesta Tvrdošín smerom k Nižnej nad Oravou. Od km 1,142 je trasa za areálom PD Žiarec  zovretá medzi bezmenný potok a Krátky potok, ktoré prekonáva mostami 203 v km 1,300 a 204 v km 2,050. Odtiaľ ide do súbehu s ľavým brehom koryta rieky Oravy medzi ľavobrežným prítokom bezmenného potoka v km 3,200 križovaný mostom 205 a údolie Martinovho potoka v km 4,200 križované mostom 206. Úsek končí mimoúrovňovou križovatkou v obci Nižná, kde dôjde k napojeniu na cestu I/59 prostredníctvom vetvy C privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná-sever.

Cieľom projektu je dobudovanie ďalšieho úseku rýchlostnej cesty R3, ktorá je súčasťou celoštátnej cestnej siete. Skvalitnia sa podmienky pre vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu, zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zároveň sa prispeje sa k vytvoreniu lepších životných podmienok pre danú lokalitu. Projekt je pokračovaním - II. fázou projektu (podľa článku 118a Nariadenia 2021/1060) s názvom Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná - I. fáza, ktorý bol realizovaný v rámci OPII. 

Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu úseku rýchlostnej cesty v sieti TEN-T mimo CORE s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miesto realizácie projektu sa nachádza  v severnej časti stredného Slovenska a trasa vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Z geografického hľadiska sa stavba nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Tvrdošín, v k.ú. mesta Tvrdošín a obce Nižná nad Oravou.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nižná, Tvrdošín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2023 - 01.02.2025
Celková suma
20,692,311 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce
Typ
Výstavba nových úse…
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Používatelia novovybudovaných, rekonštruovaných, zlepšených alebo modernizovaných ciest za rok
Hodnota
-
Cieľ
23707391,0 (osobokilometre / rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.