Popis projektu

Projekt rieši  rekonštrukciu stavebných konštrukcií Domu smútku na cintoríne v mestskej časti Horné Kočkovce, za účelom zabezpečenia dôstojnej rozlúčky občanov mestskej časti a Púchova so svojimi najbližšími, priateľmi a známymi na ich poslednej ceste. Projekt prispieva v vytváraniu, zlepšovaniu a rozširovaniu základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a je v súlade s prioritami Programu rozvoja vidieka. Nesporný význam spočíva v zvyšovaní štandardu  zabezpečenia pohrebov, zvýšenia estetickej úrovne priestorov kde sa uskutočňujú a v neposlednom rade aj bezpečnosti účastníkov smútočných zhromaždení.

Objekt domu smútku s. č. 521 v Horných Kočkovciach je situovaný v areáli cintorína na pozemku parcela registra C KN č. 1270/4 katastrálne územie Horné Kočkovce. Je osadený v rovinatom teréne so sprístupnením verejnou komunikáciu.   Projekt rieši nevyhnutnú demontáž schátralých a nefunkčných výplní otvorov okien a ich nahradenie plastovými zasklenenými izolačným trojsklom, výpní dverných otvorov, vyspravenie  a oplechovanie ostení, sanáciu poškodených omietok. Súčasný stav elektroinštalačných rozvodov je v rozpore s platnými normami z bezpečnostných dôvodov rieši projekt aj rekonštrukciu elektroinštalácie, osvetlenia a kúrenia.

Projekt prispieva k fokusovej oblasti 14.2 - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Hlavnou aktivitou je Rekonštrukcia domu smútku, merateľný ukazovateľ - Počet zrekonštruovaných domov smútku - Počet 1. Merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov obce, ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu kód PL051 – Obyvateľ 17 575 obyvateľov.

Projekt bude po ukončení realizácie plne funkčný a prevádzky schopný. V rámci procesu verejného obstarávania bol zohľadnený sociálny aspekt. Výber dodávateľa bol uskutočnený v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazka s nízkou hodnotou v zmysle §117.

Viac
Subjekt
Mesto Púchov
Miesta realizácie
Púchov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.11.2021
Celková suma
25,325 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Dom smútku, Horné Kočkovce - Rekonštruk…
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
11.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 210031

Faktúra č. 210031

Vlastník dokladu
Mesto Púchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov IČO
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.