Popis projektu

Hlavným cieľom projektu " Podpora na prevádzkové náklady a oživenie MAS Slanské vrchy- Topľa" je zabezpečenie efektívneho chodu MAS a s tým súvisiacej implementácie stratégie CLLD a animácií v termíne od 31.7.2023 do 31.12.2025.

MAS bude používať paušálnu sadzbu 40%.

Výsledkom projektu bude: efektívne zabezpečenie chodu MAS, animácia a oživenie úzermia MAS Slanské vrchy - Topľa a propagácia a implementácia stratégie CLLD. Merateľnýmukazovateľom projektu je počet 1 podporenej MAS a to MAS Slanské vrchy - Topľa.

a) Príspevok k fokusovej oblasti 6B.

b) Schválenie stratégie a udelenie štatútu MAS právoplatným rozhodnutím PPA.

spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, animáciou a oživovaním stratégií CLLD (ďalej len "chod MAS a animácie").

musia byť preukázateľne oprávnené a byť v súlade s podmienkami oprávnenosti definovanými v ods. 1 a 2 tohto bodu a Príručkou pre žiadateľa.

spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (ďalej len „prevádzkové výdavky“):

1. personálne a administratívne výdavky MAS (prevádzkové výdavky vrátane výdavkov na prenájom kancelárskych priestorov, osobné výdavky, poistenie,služby, režijné náklady);

2. vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopya pod.,okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na prípravea vykonávaní stratégie CLLD;

3. výdavky na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MASna stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadnutí národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS;

4. finančné výdavky, napr. bankové poplatky;

5. výdavky vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD na úrovni MAS.

:

1. propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;

2. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;

3. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov.

§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nepreukazuje sa pri paušálnych platbách a pri stupnici jednotkových nákladov, tzv. sadzieb oprávnených výdavkov.

sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a spôsobfinancovania projektu bude upravený v zmluve o poskytnutí NFP.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Miesta realizácie
Zlatník, Bystré, Čierne nad Topľou, Detrík, Ďurďoš, Babie, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Michalok, Jastrabie nad Topľou, Matiaška, Soľ, Vyšný Žipov, Medzianky, Merník, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Rudlov, Ruská Voľa, Skrabské, Vavrinec, Vlača, Zámutov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.12.2025
Celková suma
131,690 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
10.08.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Prevádzkové náklady a oživenie (Chod MA…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
10.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
-
Cieľ
23214,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové náklady MAS za 12/2022

Mzdové náklady MAS za 12/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 04/2023

Mzdové náklady MAS za 04/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 06/2023

Mzdové náklady MAS za 06/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 10/2022

Mzdové náklady MAS za 10/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdové náklady MAS za 11/2022

Mzdové náklady MAS za 11/2022

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
4,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Mzdové náklady MAS za 01/2023

Mzdové náklady MAS za 01/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 02/2023

Mzdové náklady MAS za 02/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 03/2023

Mzdové náklady MAS za 03/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 05/2023

Mzdové náklady MAS za 05/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 07/2023

Mzdové náklady MAS za 07/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
5,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Mzdové náklady MAS za 08/2023

Mzdové náklady MAS za 08/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 10/2022 - 08/2023

Paušál za obdobie 10/2022 - 08/2023

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
21,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
IČO
42344344
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.