Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na podporu preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti členov MOaPS  s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce na území obce Hontianske Tesáre.

V súčasnosti vnímame potrebu zabezpečenia kontinuity občianskych hliadok v obci, nakoľko z celkového počtu obyvateľov pochádza z marginalizovaných rómskych komunít (obyvateľov). Občianske hliadky pomôžu riešiť sociálno-patologické javy v obci vo všeobecnosti. Na základe našich skúseností a skúseností iných miest a obcí, ktoré v minulosti zriadili občianske hliadky, môžeme potvrdiť účelnosť zriadenia Miestnej občianskej a preventívnej služby prostredníctvom ŽoNFP v našej obci.

Cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým MRK a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov obce

Špecifické ciele projektu sa dosiahnu prostredníctvom:

- ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

- ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi

- ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci

- ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osôb

- podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

- vzdelávania členov MOaPS.

Harmonogram projektu: -

Doba trvania: 30 mesiacov

Cieľové skupiny sú tvorené: 

1. Priamou cieľovou skupinou

- obyvatelia MRK

- obyvatelia v sídlach s prítomnosťou

v počte približne z celkového počtu obyvateľov,

2. Nepriamou cieľovou skupinou sú:

- ostatní obyvatelia obce, zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami, návštevníci obce a pod.

Merateľné ukazovatele:

P0129 „Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby“ – 4

P0130 „Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby“ – 4

Viac
Subjekt
Obec Hontianske Tesáre
Miesta realizácie
Hontianske Tesáre
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2024 - 01.09.2026
Celková suma
162,868 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.04.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.