Popis projektu

Miestom realizácie projektu je obec Lemešany. Predkladaný projekt je zameraný na podporu sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, prostredníctvom vytvorenia pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby pôsobiacej na území obce Lemešany. Na území obce žije v súčasnosti 2014 obyvateľov, z nich 500 občanov pochádza z MRK ( takmer 25 %). V rámci predkladaného projektu chceme zriadiť miestnu občiansku a preventívnu služba (MOaPS), ktorú budú poskytovať 4 členovia, pričom 3 z nich budú z radov obyvateľov MRK žijúcich v obci. Prostredníctvom realizácie činností MOaPS budeme naďalej podporovať integráciu MRK do spoločnosti majoritného obyvateľstva. Zároveň prispejeme k prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. Činnosť MOaPS svojím preventívnym a informačným charakterom prispeje okrem zvýšenia občianskej zodpovednosti aj k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov, spolunažívania v rámci obce a sídelných komunít, k predchádzaniu vzniku sociálnych patológií. Udržiavaním verejného poriadku a zvýšením bezpečností miestnych obyvateľov dosiahneme zlepšenie ich životných podmienok. V rámci projektu sme sa zamerali ktorou sú Z výstupov projektu budú dlhodobo profitovať najmä občania MRK. Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny profitujúcej z realizácie projektu je približne rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu. sú tvorené zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK, ostatnými obyvateľmi obce, návštevníkmi obce, príbuznými obyvateľov obce a pod..

Podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia v obci Lemešany.

- Udržiavať verejný poriadok a zvýšiť bezpečnosť občanov.

- Eliminovať výskyt trestných činov a priestupkov.

- Zlepšiť úroveň vzťahov medzi občanmi MRK a ostatnými obyvateľmi obce.

- Zmierniť sociálne vylúčenie obyvateľov MRK.

Naplnenie stanovených cieľov dosiahneme prostredníctvom realizácie jednej „“.

PO014: Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1

PO129: Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 4

PO130: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 3

PR094: Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 17 504

Všetky stanovené ciele a merateľné ukazvatele sú reálne dosiahnuteľné, boli podrobne naplánované, odborne konzultované, v prípravnej fáze sme venovali dostatok času s cieľom eliminácií akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli vzniknúť pri implementácií projektu. Spôsob výpočtu merateľných ukazovateľov je popísaný v časti 7.2. ŽoNFP.

 09/2023

 02/2026

 30 mesiacov

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.08.2026
Celková suma
162,867 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.