Popis projektu

Projekt sa bude realizovať v Mestskej časti Košice-Šaca v okrese Košice II v Košickom kraji. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie miestnej občianskej a preventívnej služby na území mestskej časti. Z celkového počtu obyvateľov 5701 je v mestskej časti 1300 občanov z MRK, ktorí sú integrovaní, t. j. nežijú v segregovanej osade. V súvislosti s populačným rozvojom, ale aj vplyvom rozdielnej životnej úrovne občanov sa na území v čoraz väčšej miere prejavujú nežiadúce javy ako vandalizmus, rušenie verejného poriadku a nočného pokoja, drobné krádeže, poškodzovanie verejného majetku, znečisťovanie verejných priestranstiev, zhoršujúci sa stav obydlí občanov z MRK, nevhodne využívaný čas detí a mládeže, užívanie alkoholických a iných návykových látok, týranie zvierat. Tieto problémy súvisia s vysokou mierou nezamestnanosti, s nedostatkom vhodných pracovných pozícií, ale aj s nezáujmom zaradiť sa do aktívneho života, čo vytvára negatívny obraz pre mladú generáciu. V neposlednom rade je to spôsobené aj nedostatočným personálnym zabezpečením policajného zboru na miestnej úrovni. V mestskej časti v súčasnosti nefunguje miestna občianska poriadková služba, ale žiadateľ má s touto službou pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich rokov.

Cieľom projektu je (MOaPS) na území MČ, ktorá bude mať . Na základe zriadenia MOaPS očakávame podporu prevencie a informovanosti smerujúcu k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania, podporu vzdelávania a zamestnanosti. Cieľom MOaPS bude posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenského konania, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia.

Predkladaný projekt je v súlade s . Zriadenie občianskej a preventívnej služby je v súlade s definovanou hlavnou aktivitou

Projekt sa bude realizovať na oprávnenom území v Mestskej časti Košice-Šaca s prítomnosťou MRK, ktorá je uvedená v Atlase Rómskych komunít 2019.

Obyvatelia MRK – 1300

Obyvatelia mestskej časti Košice-Šaca – 4401

PO014 Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni – 1

PO130 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby – 12

PO129 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 12 

PR094 Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb - 41 583 osobohodín

Viac
Subjekt
Mestská časť Košice - Šaca
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2024 - 01.09.2026
Celková suma
500,234 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.04.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.