Popis projektu

Projekt s názvom "" v rámci špecifického cieľa ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia(ESF+) , zahrňuje realizáciu jednej hlavnej aktivity: ". V rámci uvedenej aktivity, súčasťou realizácie projektu bude zabezpečenie miestnej občianskej poriadkovej a preventívnej služby prostredníctvom osôb z radov MRK žijúcich na území obce Chmiňany, a to práve v období od 11/2023 do 04/2026.

Súčasťou hlavnej aktivity projektu bude povinnosť členov MOaPS počas realizácie projektu absolvovať minimálne 2 vzdelávacie aktivity do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy o NFP, pričom 1 vzdelávacia aktivita bude zameraná na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo. Minimálny rozsah každej povinnej vzdelávacej aktivity bude 8 vyučovacích hodín, pričom vyučovacia hodina predstavuje 60 vyučovacích minút bez prestávky.

Hlavným cieľom projektu je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obciach s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Zámerom je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách s prítomnosťou MRK. Pomocou zabezpečenia miestnej občianskej  a preventívnej  služby dôjde k prevencii a zmierňovaniu sociálneho vylúčenia obyvateľov MRK v obci Chmiňany, čím sa dosiahne zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a zabezpečí sa efektívne dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Realizáciou projektu sa taktiež dosiahne zlepšenie nepraznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva plynúcej zo sociálneho vylúčenia.

Okrem iného dôjde k zvýšeniu pocitu bezpečnosti, zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, zníži sa stres a napätie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti. Vytvorením pracovných pozícií v podobe miestnej občianskej a preventívnej služby sa zaistí podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obci Chmiňany s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK. 

Efektívne a správne fungovanie projektu zabezpečí obec výlučne vo vlastnej réžii a prostredníctvom vzniknutých finančných prostriedkov v podobe paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu. 

- zabezpečenie riešenia bezpečnosti a poriadku priamo v obci Chmiňany,

- aktívna spolupráca s políciou, obecným úradom, školami a obyvateľmi MRK,

- ochrana súkromného a verejného majetku,

- ochrana životného prostredia prostredníctvom uplatňovania tzv. „zeleného aspektu“ pri výkone činností MOaPS,

- podpora sociálno-ekonomickej integrácie MRK. 

- integrácia cieľovej skupiny, t.j. príslušníci a obyvatelia MRK na trh práce,

- zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín so zameraním na zvýšenie aktivít a na preberanie zodpovednosti z riešenia svojej situácie,

- obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov ohrozujúcich psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby v ich prirodzenom prostredí,

- podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti,

- zlepšenie občianskeho spolunažívania.

Stanovené ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom OP Slovensko, so špecifickým cieľom ESO4.10 a prioritou 4P6  Aktívne začlenenie rómskych komunít.

Prostredníctvom realizácie navrhovanej aktivity projektu sa dosiahnu zvolené hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov relevantných pre daný typ oprávnenej aktivity :

Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1,00

Nakoľko podporeným orgánom, ktorý je zároveň aj žiadateľom je orgány územnej samosprávy, ktorým je obec Chmiňany, stanovená hodnota predmetného MU je 1,00.

Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 4,00

Žiadateľ v rámci realizácie projektu plánuje vytvoriť 4 pracovné miesta, z ktorých plánuje vytvoriť 2 miestne občianske a preventívne služby pozostávajúce z dvoch členov MOPS. Všetci zamestnanci budú zamestnaní na plný pracovný úväzok. Z tohto dôvodu je stanovená hodnota predmetného ukazovateľa 4,00. Stanovená hodnota odzrkadľuje celkový počet vytvorených pracovných miest počas celej doby realizácie projektu.

Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4,00

Žiadateľ v rámci realizácie projektu plánuje vytvoriť 4 pracovné miesta z čoho vetky 4 pracovné miesta budú vytvorené osobami z prostredia MRK. Z tohto dôvodu je stanovená hodnota predmetného ukazovateľa 4,00. Stanovená hodnota odzrkadľuje celkový počet vytvorených pracovných miest osobami z prostredia MRK počas celej doby realizácie projektu.

Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 13 456,00 osobohodín
Žiadateľ plánuje zamestnať 4 zamestnancov na plný pracovný úväzok po dobu 30 mesiacov (2,5 roka). Zamestnanec musí absolvovať aspoň 2 vzdelávacie aktivity počas realizácie projektu (2 x 8 vyučovacích hodín) a má zo zákona nárok napr. na 25 dní dovolenky, 7 dní celodenného ošetrenia u lekára, 7 dní na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia (ďalej len ,,sprievod“) a 1 deň plateného voľna.


Pri určení cieľovej hodnoty PR094 berie do úvahy 30 mesiacov X 4 zamestnanci X 160 hodín. Na základe uvedeného sa predpokladá, že zamestnanci spolu odpracujú 19 200 osobohodín. Od tejto hodnoty žiadateľ odpočítal počet osobohodín za 2 vzdelávacie aktivity (4 osoby x 2 vzdelávacie aktivity/projektu x 8 osobohodín), počet osobohodín za dovolenku (4 osoby X 25 dní X 8 hodín/deň X 2,5 roka), počet osobohodín za celodenné ošetrenie u lekára (4 osoby x 7 dní X 8 hodín/deň X 2,5 roka), počet osobohodín za sprievod (4 osoby X 7 dní X 8 hodín/ deň X 2,5 roka) a počet hodín za pracovné voľno (4 osoby X 1 deň X 8hodín/deň X 2,5 roka), počet osobohodín za dlhodobú neprítomnosť člena MOaPS v rozsahu 31 dní (4 osoby X 31 dní x 8 hodín/deň x 2,5 roka).

Výpočet:
19 200 osobohodín - 64 osobohodín (vzdelávacia aktivita) - 2 000 osobohodín (dovolenky) - 560 osobohodín (lekárske ošetrenie) - 560 osobohodín (sprievod člena rodiny) – 80 osobohodín (pracovné voľno) - 2 480 osobohodín (dlhodobá práceneschopnosť) = 13 456,00 osobohodín.

Viac
Subjekt
Obec Chmiňany
Miesta realizácie
Chmiňany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2024 - 01.08.2026
Celková suma
164,806 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Popora komplexného poskytovania miestne…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.03.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.