Popis projektu

Hlavným cieľom NP ZK je  vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a iné znevýhodnené

skupiny s cieľom podpory zdravia a prevencie ochorení a následné zvýšenie dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k znevýhodneným skupinám obyvateľstva, najmä marginalizovaným rómskym komunitám. 

Cieľ bude realizovaný prostredníctvom individuálne, komunitne, regionálne a štrukturálne zameraných aktivít,

zlepšujúcich podmienky pre zdravie a zvyšujúcich zdravotnú gramotnosť. Čiastkovým cieľom (A) je plynulé pokračovanie a územné rozširovanie existujúcich overených intervenčných postupov podporujúcich zdravie na individuálnej a komunitnej úrovni, ako aj v prostredí nemocníc a tiež pokračovanie vo vzdelávacích a rozvojových aktivitách zameraných na rozvoj vlastných ľudských zdrojov. Ďalším čiastkovým cieľom projektu (B) je rozvoj nových intervenčných línií, vychádzajúcich z predchádzajúcej dobrej praxe a z potrieb konkrétnych vylúčených lokalít. Tento čiastkový cieľ bude realizovaný prostredníctvom regionálnej podpory zdravia, zameranej na komunitné determinanty zdravia, prostredníctvom posilnenia odborných kapacít v oblasti verejného zdravia, klinickej expertízy, analytických a hodnotiacich činností. Predpokladaný pozitívny dopad činností projektu presahuje horizont projektového obdobia 2024-29 a má ambíciu pozitívne pôsobiť na úrovni MRK aj vo viacgeneračnom horizonte. Tretím čiastkovým cieľom (C) bude určovanie zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky v kontexte implementácie Akčného plánu Zdravie v rámci „Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030", spolupráca pri metodickom riadení celoštátneho programu osvety zdravia pre MRK so žiadateľom, koordinácia spolupráce ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy a medzinárodná spolupráca na ochranu, zachovanie a podporu verejného zdravia. Z národnej úrovne sa bude metodicky usmerňovať tvorba vzdelávacích materiálov a bude poskytnutá odborná a administratívna podpora pri získaní akreditácie vzdelávacieho kurzu na MŠVVaŠ SR pre APZ, koordinátorov APZ, s cieľom zabezpečenia  kvality poskytovaných intervencií zo strany APZ a APZN smerom k cieľovej skupine. Projekt pokrýva osem krajov Slovenska. Merateľné ukazovatele sa vzťahujú na počet osôb z prostredia MRK dotknutých projektom, počet vzdelávaných asistentov podpory zdravia a na zvýšenie zdravotnej gramotnosti osôb z prostredia MRK.

Viac
Subjekt
Zdravé regióny
Partneri
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.12.2029
Celková suma
58,155,635 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vykonávanie komunitnej osvety zdravia p…
Typ
Vykonávanie komunit…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie komunitnej osvety zdravia p…
Typ
Vykonávanie komunit…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie komunitnej osvety zdravia p…
Typ
Vykonávanie komunit…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Vykonávanie komunitnej osvety zdravia p…
Typ
Vykonávanie komunit…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2029
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet asistentov podpory zdravia
Hodnota
-
Cieľ
355,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky APZ - 01/2024 MRR

Bankový výpis č. 2/2024

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
274,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2024
Názov

Mzdové výdavky APZ - 01/2024 VRR

Bankový výpis č. 2/2024

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
10,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2024
Názov

Mzdové výdavky KAPZ+Ústredie+APZN+Dohodári - 01/2024 VRR

Bankový výpis č. 2/2024

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
3,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2024
Názov

Mzdové výdavky KAPZ+Ústredie+APZN+Dohodári - 01/2024 MRR

Bankový výpis č. 2/2024

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
99,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2024
Názov

ČP č.1/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU - MRR

ČP č.1/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
27,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ČP č.1/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU - VRR

ČP č.1/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ČP č.2/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU - MRR

ČP č.2/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
76,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ČP č.2/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU - VRR

ČP č.2/956 - Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU

Vlastník dokladu
Zdravé regióny
Dodávateľ
Zdravé regióny
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Zdravé regióny
IČO
50626396
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.