Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Miestna občianska a preventívna služba v obci Marhaň“ je podporiť prostredníctvom miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) prevenciu a informovanosť smerujúcu k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obci Marhaň, ako aj vzdelávanie a zamestnanosť členov MOaPS s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Projekt poskytne zamestnanie 4 členom MOaPS po dobu 30 mesiacov, z ktorých všetci členovia budú z MRK. Zámerom projektu je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v obci realizáciou činností MOaPS. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia MRK a obyvatelia v sídlach s prítomnosťou MRK v obci Marhaň. Členovia MOaPS počas realizácie projektu absolvujú min. 2 vzdelávacie aktivity do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy o NFP. Obec zabezpečí vzdelávanie v určených oblastiach s min. rozsahom 8 vyučovacích hodín/aktivita  (vyučovacia hodina predstavuje 60 vyučovacích minút bez prestávky), pričom 1 vzdelávanie bude zamerané na separovanie odpadov a odpadové hospodárstvo. Projekt svojím charakterom prispeje k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu medziľudských vzťahov, spolunažívania v rámci obce a sídelných komunít, k predchádzaniu vzniku a zabráneniu prehlbovania sociálnych patológií. Projektom budú naplnené merateľné ukazovatele P0129 - 4, P0130 - 4, PO014 - 1 a PR094 - 13 515.

Viac
Subjekt
Obec Marhaň
Miesta realizácie
Marhaň
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2023 - 01.01.2026
Celková suma
161,897 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 08 2023

Sumarizačný hárok 08/2023

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 09 2023

Sumarizačný hárok 09/2023

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 10 2023

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 11 2023

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12 2023

Sumarizačný hárok 12/2023

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
3,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2024
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
5,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01 2024

Sumarizačný hárok 01/2024

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2024
Názov

Paušálne výdavky 01 2024

Paušálne výdavky 01/2024

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2024
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2024
Názov IČO
Názov
Obec Marhaň
IČO
00322377
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.