Popis projektu

je v súlade s typom oprávnenej aktivity Programu Slovensko (PSK). V rámci špecifického cieľa ESO4.10. Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia (ESF+) je oprávnený typ akcie: Podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania.

poskytovania služieb MOaPS je podpora prevencie a informovanosti smerujúca k zvýšeniu občianskej zodpovednosti, zlepšeniu občianskeho spolunažívania a podpora vzdelávania a zamestnanosti v obci s prítomnosťou MRK s predpokladom dlhodobého uplatnenia MRK na trhu práce. Zámerom poskytovania služby je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalite s prítomnosťou MRK.

. ochrany života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivit

. ochrany detí a mládeže pred negatívnymi javmi

. ochrany životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci

. ochrany verejného poriadku a bezpečnosti osob

. podpory senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

. vzdelávania členov MOaPS

. obyvatelia MRK

. obyvatelia v sídle s prítomnosťou MRK

PO014 Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni - 1

P0129 Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4

P0130 Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 3

PR094: Počet hodín pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb - 14 342 

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2024 - 01.07.2026
Celková suma
163,836 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.02.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.