Popis projektu

Predmetný projekt predkladáme so zámerom podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, prostredníctvom vytvorenia pracovných miest členov miestnej občianskej a preventívnej služby pôsobiacej na území mesta Sečovce. V súčasnosti žije v meste 8586 obyvateľov a z toho je 1639 obyvateľov z MRK. Na základe tejto skutočnosti bude v rámci projektu zriadená vo svojej činnosti 12-členná miestna občianska a preventívna služba z radov obyvateľov MRK a majoritných obyvateľov žijúcich v meste. Realizáciou činností MOaPS budeme podporovať integráciu MRK do spoločnosti  majoritného obyvateľstva a zároveň prispejeme k prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. Občianske hliadky pomôžu riešiť sociálno-patologické javy vo všeobecnosti a prostredníctvom udržiavania verejného poriadku a zvýšenia bezpečnosti miestnych obyvateľov zlepšíme ich životné podmienky.

je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia v meste Sečovce.

  1. Zlepšiť úroveň vzťahov medzi občanmi MRK a ostatnými obyvateľmi mesta.
  2. Zlepšiť životné podmienky obyvateľov mesta.
  3. Udržiavať verený poriadok a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.
  4. Zmierniť sociálne vylúčenie obyvateľov MRK.
  5. Eliminovať výskyt trestných činov a priestupkov.

Činnosť MOaPS svojím preventívnym a informačným charakterom prispeje okrem zvýšenia občianskej zodpovednosti aj k zlepšeniu medziľudských a susedských vzťahov, spolunažívania v rámci mesta a sídelných komunít, k predchádzaniu vzniku a zabráneniu prehlbovania sociálnych patológií.

V rámci projektu sme sa zamerali na , ktorou sú . Z výstupov projektu budú dlhodobo profitovať najmä občania MRK. Východiskový a konečný počet osôb tejto skupiny profitujúcej z realizácie projektu je približne rovnaký, resp. mierne stúpajúci v časovom pásme realizácie projektu.

Nepriame cieľové skupiny sú tvorené zamestnancami štátnej správy a samosprávy pracujúcimi s marginalizovanými komunitami, predovšetkým s MRK, ostatnými obyvateľmi mesta, návštevníkmi mesta, príbuznými obyvateľov mesta a pod..

Naplnenie stanovených cieľov dosiahneme prostredníctvom realizácie jednej

PO014: Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni: 1

PO129: Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 12

PO130: Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 12

PR094: Počet hodín  pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb: 46 032 osobohodín

Hodnota tohto merateľného ukazovateľa  Počet hodín  pri poskytovaní asistenčných a preventívno-informačných služieb bola vyrátaná na základe uvedeného vo formulári 1_0_ZoNFP_SZ_ konsolidovaná verzia nasledove:

12 pracovníci MOaPS budú pracovať dokopy 59 424 osobohodín počas 30 mesiacov (4952 pracovných hodín x 12 pracovníci). Od tejto hodnoty však odrátame: čas strávený pri vzdelaní  (12 pracovníci x 2 vyučovacie hodiny x 8 hodín) = 192 osobohodín, dovolenku (12 pracovníci x 25 dní dovolenky x 8 hodín x 2,5 roka (30 mesiacov)) = 6000 osobohodín, celodenné ošetrenie u lekára (12 pracovníci x 7dní zo zákona x 8 hodín x 2,5 roka (30mesiacov)) = 1 680 osobohodín, sprievod s rodinným príslušníkom u lekára (12 pracovníci x 7dní zo zákona x 8 hodín x 2,5 roka (30mesiacov)) = 1 680 osobohodín, ako rezerva práceneschopnosť zamestnancov (12 pracovníci x 40 dní PN x 8 hodín) = 3 840 osobohodín. 59 424 – 13 392 = 

Košický kraj, okres Trebišov, mesto Sečovce

Začiatok: 09/2023

Ukončenie: 02/2026

Dĺžka trvania projektu: 30 mesiacov

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2024 - 01.06.2026
Celková suma
488,601 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Operačný program
SK - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora preventívno…
Plánovaný začiatok
01.01.2024
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2026
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporovaných orgánov verejnej správy alebo verejných služieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet subjektov)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky (Január)

Sumarizačný hárok - osobné výdavky (Január)

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
12,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky - február

Paušálne výdavky - február

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky - členovia MOaPS - február

Sumarizačný hárok - osobné výdavky (Február)

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
12,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - osobné výdavky (Marec)

Sumarizačný hárok - mzdové výdavky (marec)

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
12,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky - Marec

Paušálne výdavky - Marec

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky - január

Paušálne výdavky - január

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky_apríl

Paušálne výdavky_apríl

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky_apríl

Mzdové výdavky_apríl

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
12,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2024
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.