Popis projektu

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len SÚSCCH) aktuálne nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona o KyB a zákona o ITVS. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov a preto je potrebné zvýšiť IT a kybernetickú bezpečnosť.

Na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti je potrebné mať zrealizovanú predovšetkým inventarizáciu informačných aktív a zrealizovanú analýzu rizík nad týmito aktívami. Nakoľko naša organizácia nemá zavedený proces riadenia rizík, spracovanú analýzu, uchádzame sa o NFP na realizáciu predmetných dokumentov a najmä zavedenie procesov governance informačnej bezpečnosti do praxe.

Projekt bude realizovaný s cieľom rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v  SÚSCCH a zabezpečiť súlad so zákonom č. 95/2019 Z. z. a č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KB“) v oblasti governance kybernetickej bezpečnosti.

SÚSCCH chce zaviesť procesy governance kybernetickej bezpečnosti a realizovať analýzu rizík pomocou finančných prostriedkov z dopytovej výzvy „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Po implementácii projektu bude proces už zavedený a vykonávaný internými ľuďmi, predovšetkým manažérom kybernetickej bezpečnosti.

Súčasťou projektu je aj implementácia systému pre log management, zahrňujúca najmä nákup centrálneho log management nástroja, zmapovanie a konsolidácia zdrojov logov a ich napojenie na log manažment. Výsledkom realizácie projektu je zavedenie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík do našej organizácie. Vedľajším produktom je samozrejme aj inventarizácia aktív, analýza rizík, bezpečnostná dokumentácia, námety na bezpečnostné opatrenia a lepšie spĺňanie zákonov 69/2018 Z.z. a 95/2019 Z.z.

Ako KPI projektu (Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov) bude nasadený nástroj na monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov.

Miestom realizácie je sídlo našej organizácie.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity, ktorých popis je v ďalších kapitolách:

  • Analýza a Dizajn,
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
  • Implementácia a Testovanie,
  • Nasadenie.

Celkový objem nenávratného finančného príspevku, ktorý má byť použitý na realizáciu uvedených opatrení je približne 180.000,- eur. Bližšie údaje o finančnom rozdelení pre jednotlivé aktivity projektu sa nachádzajú v rozpočte projektu a TCO.

Viac
Subjekt
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
113,651 €
Vlastné zdroje
4,460 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IT architekt

IT architekt

Vlastník dokladu
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávateľ
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Žiadaná suma
9,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2024
Názov

Faktúra 2301102469 (log)

Dodávka a implementácia LOG

Vlastník dokladu
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Kľúčový používateľ

Kľúčový používateľ

Vlastník dokladu
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dodávateľ
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov IČO
Názov
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
IČO
36644331
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.