Popis projektu

Predkladaný projekt pod názvom  je plne v súlade so stratégiou IROP,  prioritná os 7 – REACT-EU, investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, tak isto ciel projektu je plne v súlade s očakávanými výsledkami podpory IROP, ako aj v súlade so špecifickým cieľom: 7.2. - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.  

Hlavným cieľom projektu je .

Realizáciou aktivít - HA A1 - Cyklotrasa – (Cyklistické komunikácie), HA A2- (Upokojenie dopravy)  projektu vznikne v miestnom regióne dostatočne vybudovaná a kompaktná sieť cyklotrás, čím sa vytvoria podmienky pre lepšiu mobilitu jeho obyvateľov, zmenu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy. Zvýšením podielu využívania cyklistickej dopravy sa odľahčí miestna oblasť od postupne narastajúcej miery automobilizácie, čím sa vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. Miesto realizácie projektu je v katastrálnom území obce Cífer.

Podporné aktivity projektu: Projektový manažér – (mzdové výdavky na riadenie projektu) a Informovanosť a komunikácia projektu - plagát.

Merateľné ukazovatele projektu:

Viac
Subjekt
Obec Cífer
Miesta realizácie
Cífer
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
275,430 €
Vlastné zdroje
13,771 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
HA A2- Upokojenie dopravy
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
05.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
HA A1 - Cyklotrasa (Cyklistická komunik…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
05.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,2499 (km)
Cieľ
1,2499 (km)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Podporné aktivity - Projekt. manažér 06-11/2023

Sumarizačný hárok 06-11/2023

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
3,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Stavebné práce - Faktúra č. 2023173

Faktúra č. 2023173

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
127,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra č. 2023143

Faktúra č. 2023143

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
144,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Faktúra č. 2023143

Faktúra č. 2023143

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
144,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Cífer
IČO
00312347
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.