Popis projektu

Cieľom projektu je realizovať stavebné práce - modernizáciu údržbovej základne v Krasňanoch, a tým naplniť ďalšie ciele, a to zlepšenie kvality údržby dráhových vozidiel MHD. Modernizáciou údržbovej základne dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti a atraktivity vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

Údržbová základňa v Krasňanoch je lokalizovaná v mestskej časti Bratislava – Rača. V súčasnosti sú v depe umiestnené objekty pre údržbu a opravu vozidiel električiek a autobusov. Hlavné nedostatky, ktoré je potrebné v údržbovej základni v Krasňanoch vyriešiť, resp. aktivity, ktoré budú realizované:

  • Odstránenie jestvujúcich nevyužívaných objektov, tak aby sa dobudovali objekty, ktoré sú potrebné na vykonávanie údržby
  • Modernizácia existujúcich, príp. výstavba nových objektov, kde sa umiestni nová technológia
  • Úprava príp. výstavba koľajísk vrátane zabezpečovacích zariadení
  • Úprava príp. výstavba spevnených plôch
  • Výber nových technologických zariadení
  • Zabezpečenie silno prúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov
  • Riešenie zásobovania vodou, plynom a odkanalizovanie plôch

Merateľné ukazovatele naplnené projektom:

P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu, cieľová hodnota: 1

P0492 Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD, cieľová hodnota: 1

Viac
Subjekt
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Rača
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.06.2024
Celková suma
35,486,170 €
Vlastné zdroje
1,774,309 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Štúdia realizovateľnosti, CBA
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
28.09.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Stavebné práce na modernizácii údržbove…
Typ
D. Vybudovanie a mo…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
03.10.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
10,54 (%)
Cieľ
50,0 (%)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných technických základní na opravu a údržbu vozového parku dráhovej MHD
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra č. 23900490001

Zálohová faktúra č. 23900490001 (5% zálohová faktúra z celkovej ceny diela na základe objednávky č. 4300000370)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 23900490002

Zálohová faktúra č. 23900490002 (55% zálohová faktúra z celkovej ceny diela na základe objednávky č. 4300000370)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,264,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Zálohová faktúra č. 23900490002

Zálohová faktúra č. 23900490002 (55% zálohová faktúra z celkovej ceny diela na základe objednávky č. 4300000370)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra č. 1023061

Faktúra č. 1023061 za stavebno-technický dozor MÚZ Krasňany za mesiac 11/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra č. 1023068

Faktúra č. 1023061 za stavebno-technický dozor MÚZ Krasňany za mesiac 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Personálne výdavky 12/2023 - finančný manažér

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Personálne výdavky 02/2023 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Personálne výdavky 11/2022 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Personálne výdavky 01/2023 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Personálne výdavky 08/2022 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Personálne výdavky 11/2023 - finančný manažér

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Personálne výdavky 03/2023 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Personálne výdavky 12/2022 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Personálne výdavky 10/2022 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Personálne výdavky 09/2022 - manažér prípravy VO

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Personálne výdavky 11/2023 - projektový manažér

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Personálne výdavky 12/2023 - projektový manažér

Mzdové výdavky 08/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Faktúra č. 2022-0329

Faktúra č. 2022-0329

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
DAQE Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
50,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
DAQE Slovakia s.r.o.
IČO
36848751
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.