Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov obce Cinobaňa a zlepšenie vzhľadu obce v miestnej časti Turičky.  Vybudovaním oddychovej zóny sa vytvorí priestor pre každodenný oddych miestnych obyvateľov, zlepší sa celkový vzhľad obce a modernizuje sa miestna infraštruktúra.  Realizované aktivity projektu zvýšia vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporí ďalší rozvoj obce a regiónu a dosiahnutie pozitívnych zmien.

V rámci projektového zámeru plánuje obec Cinobaňa vybudovať oddychovú zónu časti Turičky a vytvoriť obyvateľom a návštevníkom priestor na zmysluplné trávenie voľného času, oddych, relax.

Realizáciou projektu vznikne v centre Turičiek nová, revitalizovaná, atraktívna, komplexná oddychová zóna s celoročným využitím, ktorá bude slúži všetkým demografickým skupinám obyvateľov ako aj návštevníkom obce. Projekt rieši vybudovanie novej spevnenej plochy so sedením a prístreškom na stretávanie sa obyvateľov obce.  

Vybudovaním oddychovej zóny sa zatraktívni prostredie obce pre všetkých obyvateľov od detí až po starých ľudí, pričom projekt umožňuje aj voľný prístup ZŤP občanov k zariadeniu s bezbariérovým riešením.

Výsledkom realizácie projektu bude odstránenie nedostatkov verejnej infraštruktúry, revitalizácia verejného priestranstva s uplatnením prvkom zelene, vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť obce.  

Projekt nerieši investície do komunikácií a financovanie projektu bude formou refundácie. 

Verejné priestranstvo je definované vo VZN obce č. 1/2012.

Predkladaný projekt spĺňa podmienky poskytnutia príspevku stanovené výzvou č. MAS_050/7.2/3.

Podmienka PRV00232 - (7.2) Investície do miestnych komunikácii. Podmienka nie je pre daný projekt relevantná, nakoľko projekt nerieši investície do miestnej komunikácie. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bode 11 a 14.

Podmienka PRV00241 - (7.2) Posledná ŽoP sa musí podať v lehote do 4 rokov od nadobud.účinnosti zmluvy. V prípade výziev,kedy lehota na podanie posled.ŽoP nemôže byť dodržaná (napr.v súvislosti s končiacim sa program.obd.), je termín na podanie posled. ŽoP najneskôr do 30.06.2023. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bode 3,14 a v bode 9 ŽoNFP Harmonogram realizácie projektu.

Podmienka PRV00228 - (7.2) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bode 14.

Podmienka PRV02036 - (7.2) Realizácia projektu alebo dosah projektu. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bodoch 2 a 14.

Podmienka PRV00239 - (7.2) Rozdeľovanie projektu na etapy. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bodoch 3 a 14.

Podmienka PRV00237 - (7.2) Sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bodoch 12 ,14, v časti 16 ŽoNFP Doplňujúce informácie a dokumentáciou z verejného obstarávania.

Podmienka PRV00230 - (7.2) Vykonávanie operácii. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bodoch 10 a 14.

Podmienka PRV00269 - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ ako verejný obstarávateľ je povinný postupovať v zmysle § 2 odseku 1 zákona č. 315/2016 Z.z. Podmienka nie je pre daný projekt relevantná.

Podmienka PRV00266 - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka, že žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie v bode 5.

Podmienka PRV00270 - Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku-Podmienka zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 a zákazky podľa § 5 odsek 3, písmena a) zákona č. 343/2015 Z. z.. Splnenie podmienky je preukázané dokumentáciou z VO.

Podmienka PRV01680 - MAS_050 7.2 Oprávnené činnosti MAS. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie.

Podmienka PRV00921 - MAS_050 7.2 Oprávnené výdavky MAS. Splnenie podmienky je preukázané v Projekte realizácie.

Viac
Subjekt
Obec Cinobaňa
Miesta realizácie
Cinobaňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.07.2023
Celková suma
13,365 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie oddychovej zóny pred kultúr…
Typ
6B. Zlepšenie vzhľa…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
14.06.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce na základe ZoD zo dňa 12.6.2023 k projektu "Vybudovanie oddychovej zóny pred kultúrnym domom v Turičkách

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Cinobaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.