Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy vybudovaním cyklotrasy v obci Kotešová

Obec Kotešová

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom vybudovania cyklistickej komunikácie v Obci Kotešová.

Projekt reaguje na súčasnú celosvetovú krízu súvisiacu s pandémiou Covid -19. Ľudia by viac využívali cyklodopravu – nie je však na to vybudovaná dostatočná sieť, resp. využívajú menej hromadnú dopravu z obavy nákazy – preto viac využívajú individuálnu dopravu. Najmä motorová IAD spôsobuje problémy na cestách – väčšie množstvo vozidiel, nebezpečenstvo nehôd, znečistené životné prostredie.

Na uvedené problémy náš projekt reaguje, chce zmeniť deľbu prepravnej práve v prospech environmentálne priaznivých módov dopravy (cyklodopravy), znížiť emisie, prašnosť a hlučnosť, zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, hospodársky oživiť vidiecku oblasť budovaním infraštruktúry.

Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti na Vážsku resp. Kysuckú cyklomagistrálu a do priemyselnej zóny na začiatku Obce Veľké Rovné.

Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity:

Projekt uvažuje aj podporné aktivity zamerané na riadenie projektu a publicitu.

Navrhovaná cyklotrasa je v staničení 0,000 00 až 0,900 00 vedená mimo hlavného a vedľajšieho dopravného priestoru ako samostatná cyklistická cestička šírky 3,0 m.

V staničení 0,900 00 až 1,02190 je navrhovaná trasa vedená v pridruženom dopravnom priestore oddelená od cesty II/541 úpravou nespevnenej krajnice v premennej šírke.

Koridor pre cyklistov (cyklokoridor) je ta časť PK, ktorú cyklisti využívajú najčastejšie.

Navrhovaná cyklotrasa bude dopravne napojená na:

· Začiatku úseku na jestvujúcu miestnu komunikáciu

· Konci úseku na cestu II/541

Začiatok úseku je v intraviláne obce Kotešová. Navrhovaná cyklotrasa ďalej pokračuje popri rieke „Rovnianka“ a ukončená je na ceste II/541. Po celej dĺžke trasa vedie v katastrálnom území Kotešová.

Navrhovaná cyklotrasa je v celom svojom úseku zaradená podľa STN 73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácii“ do funkčnej triedy D2 a podľa TP 07/2014 „ Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“ je cyklotrasa zaradená podľa intenzity na PK do úrovne F6.

Cyklotrasy sú navrhnuté s vylúčením motorovej dopravy. Na existujúcich komunikáciách, kde to nie je inak možne, je cyklotrasa vedená ako cyklokoridor

Cieľovou skupinou sú obyvatelia Obce Kotešová, okresu Bytča a Žilina. Výsledkom realizácie projektu bude 1 074,55 km vybudovanej cyklistickej komunikácie (P0043).

Projektová dokumentácia na predmetný zámer je vypracovaná v súlade s Technickými podmienkami - Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP085, MDV SR28, ktoré určujú zásady navrhovania prvkov cyklistickej infraštruktúry a priamo nadväzujú na STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľníc a STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

Viac
Subjekt
Obec Kotešová
Miesta realizácie
Kotešová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2022 - 01.08.2023
Celková suma
446,699 €
Vlastné zdroje
22,335 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Cyklotrasa Kotešová
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
06.12.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
10.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,0745 (km)
Cieľ
1,0745 (km)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce cyklotrasa

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
5,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce cyklotrasa

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
434,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra stavebné práce cyklotrasa

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
433,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor cyklotrasa

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra stavebný dozor cyklotrasa

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok osobné výdavky 2

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
Obec Kotešová
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Manažér / expert pre verejné obstarávanie

Sumarizačný hárok osobné výdavky 2

Vlastník dokladu
Obec Kotešová
Dodávateľ
Obec Kotešová
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov IČO
Názov
Obec Kotešová
IČO
00321389
Názov
DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO
36412678
Názov
Mgr. Vladimír Dostal - VOST
IČO
50403443
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.