Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora investícií do budovania doplnkovej verejnej turistickej infraštruktúry. Realizácia projektu sa týka vybudovania jednopodlažného dreveného altánku v katastrálnom území obce Sedliacka Dubová na parcele č. 6357/2. 

Realizáciou projektu sa vytvorí vhodný a plne funkčný priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, dôjde k estetizácii zanedbaného verejného priestranstva, čo prispeje k skvalitneniu života obyvateľov v obci.
 
Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť bezplatne pre všetkých návštevníkov a turistov obce. Realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie kvality života v obci, sociálny a ekonomický rozvoj obce. 
 
Projekt bude po ukončení realizácie funkčný a vďaka vysokému počtu návštevníkov v mieste realizácie aj životaschopný.

Projekt nebude diskriminovať žiadnu osobu, ktorá sa bude spolupodieľať na jeho realizácií, či už ako návštevník, realizačný tím alebo dodávateľ prác/tovarov. 

Realizácia predkladaného projektu patrí medzi priority obce zahrnuté aj v Spoločnom programe rozvoja obcí Oravského podhradia 2015-2023. Zároveň plne rešpektuje PHSR ŽSK 2014-2020, Agendu 21(predovšetkým kapitolu 7) a aj ciele uvedené v Stratégii CLLD MAS Orava, o.z. (viď príloha 2B).

Predkladaný projekt je v súlade s podopatrením 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov naverejné využitie a primárnou fokusovou oblasťou 14.2 – . Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Spôsob realizovania financovania projektu: refundácia.

Viac
Subjekt
Obec Sedliacka Dubová
Miesta realizácie
Sedliacka Dubová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.10.2023
Celková suma
38,408 €
Vlastné zdroje
7,682 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Altánok
Typ
6B. Budovanie, reko…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
04.07.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
02.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekreačná zóna s altánkom pri rieke Orava

Rekreačná zóna s altánkom pri rieke Orava

Vlastník dokladu
Obec Sedliacka Dubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov IČO
Názov
BAU - SK, s.r.o.
IČO
47329165
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.