Popis projektu

Predkladaný projekt „Materská škola v obci Chmiňay – 1.etapa“  vychádza  z potreby obce riešiť jeden z vážnych a dlhodobých problémov, ktorý sa vzhľadom k nárastu a (predovšekým v marginalizovanej rómskej komunite) ešte prehlbuje, a síce na nv zmysle aktuálne platnej legislatívy.

Kapacita existujúcej budovy MŠ v obci Chmiňany je 23 miest a každoročne pribúdajú oficiálne i neoficiálne nevybavené žiadosti o prijatie ďalších detí, pričom akútne je potrebné zabezpečiť predškolskú prípravu pre deti pochádzajúce z MRK.

Zámerom obce Chmiňany je preto vytvoriť predovšetkým podmienky pre zlepšenie školskej pripravenosti a kompetencií detí predškolského veku z obce, avšak zvlášť detí pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia miestnej marginalizovanej rómskej komunity. Sekundárnym problémom, na ktorý je predkladaný projekt zameraný je fyzická dostupnosť školského zariadenia materskej školy pre deti z rómskeho osídlenia nachádzajúceho sa na okraji obce. Dôsledkom vzdialenosti existujúcej MŠ je vysoká absencia detí z tejto časti obce, ktoré okrem vzdialenosti musia prekonať pešo cestu popri ceste III.triedy.

Výstavba materskej školy v obci Chmiňany z uvedených dôvodov bude realizovaná ako , ktorý bude elokovaným pracoviskom pri existujúcej MŠ s kapacitou 66 detí , čím sa zabezpečí dostupný a bezpečný prístup detí predškolského veku k predprimárnemu vzdelávaniu.

predkladaného projektu:

Zabezpečiť prístup detí predškolského veku v obci Chmiňany k predprimárnemu vzdelávaniu prostredníctvom výstavby nového objektu materskej školy - elokovaného pracoviska s kapacitou 66 detí.

ŠC1) Vytvoriť kapacitu 66 nových miest elokovaného pracoviska MŠ v obci Chmiňany prostredníctvom výstavby nového objektu.

ŠC2) Zabezpečiť energetickú efektivitu novovybudovaného objektu MŠ

ŠC3) Zlepšiť dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti marginalizovanej rómskej komunity v obci Chmiňany minimálne pre 20 detí (t.j.minimálne pre 30% z celkovej novovytvorenej kapacity).

Výstavba materskej školy v Chmiňanoch bude realizovaná na parcele č. 17/21-25 a novovybudovaný objekt bude elokovaným pracoviskom pri existujúcej ZŠ s MŠ.

Viac
Subjekt
Obec Chmiňany
Miesta realizácie
Chmiňany
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.12.2018
Celková suma
437,763 €
Vlastné zdroje
21,888 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.1. Výstavba novej budovy materskej šk…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
-
Cieľ
66,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
-
Cieľ
20,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.