Popis projektu

Vybudovanie vodného zdroja, verejného vodovodu a výdajných miest na pitnú vodu je riešením urgentnej situácie so zásobovaním pitnou vodou, ktorej čelí marginalizovaná rómska komunita v Marhani. Je nevyhnutným krokom proti rozbehnutému procesu getoizácie lokality a naopak pre zvyšovanie motivácie obyvateľov a ich individuálnu snahu o bývanie v obydliach so zavedenou tečúcou vodou. Navrhované riešenie zabezpečí dostatok kvalitnej pitnej vody minimálne 240 obyvateľom, ktorí teraz nosia vodu zo studní, ktoré nie sú evidovanými a spoľahlivými zdrojmi pitnej vody. Zároveň sa v obci, ktorá nemá vybudovaný verejný vodovod zrealizuje jedna vetva vodovodu do jadrovej časti obce, ktorá je najbližšie k rómskej osade.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovanej rómskej komunity, ktorá žije mimo zastavaného územia obce Marhaň.

Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ zlepšovaním technickej vybavenosti územia zvyšovať šance obyvateľov na rozvoj ich potenciálu a plnohodnotné začlenenie na trh práce.

Špecifické ciele projektu:

1. Vybudovať systém zásobovania rómskej osady vodou prostredníctvom vodovodného rozvodného potrubia a dvoch výdajných miest.

2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK - jednak zlepšením dostupnosti pitnej vody, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennouprácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci a pozitívnych príkladov zvýšenej kvality života v priamej nadväznosti na zvýšenie hygienických štandardov.

4. Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce a podporiť ich sociálnu integráciu.

Hlavná aktivita

Projekt sa realizuje za pomoci jednej hlavnej aktivity. Aktivita 1: Zabezpečenie prístupu k pitnej vode.Typ aktivity: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko-nákladové opatrenia. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia rómskeho osídlenia mimo obce (v Atlase rómskych komunít označené ako Rómska osada). 

Miesto realizácie projektu: Obec Marhaň, okres Bardejov, Prešovský kraj

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu: P0156

Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 240

Viac
Subjekt
Obec Marhaň
Miesta realizácie
Marhaň
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.11.2023
Celková suma
300,163 €
Vlastné zdroje
15,008 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie prístupu k pitnej vode
Typ
Podpora prístupu k …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
03.07.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
29.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
240,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
234,592 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.