Popis projektu

:

Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania z hľadiska zdroja tepla v objekte OcÚ Lipníky.

Ako nový zdroj tepla je navrhovaná 1x plynové tepelné čerpadlo (vzduch/voda), tepelný výkon OZE min. 41,3 kW pri A7/W35 1x prídavný plynový zdroj, tepelný výkon min. 23,0 kW pri 80°/60°C.

 Navrhované umiestnenie – na spevnenej ploche vedľa jestvujúcej kotolne

Navrhovanou výstavbou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia.

Oprávnená aktivita B4: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.

- výstavba nového zdroja tepla na báze OZE

- inštalácia TČ pre vykurovanie priestorov OcÚ a prípravu TUV

- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne

- odstránenie negatívneho dopadu na ŽP a zníženie nákladov na vykurovanie

- zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Projekt je v súlade so špecifickým cieľom výzvy: "Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR"

Predkladaný projekt nadväzuje na doteraz zrealizované a pripravované projekty zamerané na rekonštrukciou budovy OcÚ a nového zdroja vykurovania, ktoré riešia zabezpečenie energetickej hospodárnosti budov.

Obec realizovala investície vedúce k zlepšeniu tepelno-technických vlasností budovy, úprava fasády, výmena okien, osvetlenia, bezbariérovosť. Novým zdrojom vykurovania na báze OZE zabezpečíme komplexnosť tohto projektu. 

Viac
Subjekt
Obec Lipníky
Miesta realizácie
Lipníky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2023 - 01.07.2023
Celková suma
78,577 €
Vlastné zdroje
3,929 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
TČ pre vykurovanie OcÚ
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
08.02.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
20.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
25.09.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0096 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MWt)
Cieľ
0,0413 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
43,365 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
1,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0413 (MW)
Cieľ
0,0413 (MW)
Naposledy aktualizované
11.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebé práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Stavebé práce

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Faktúra stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Lipníky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov IČO
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
Katuščák Ján Ing. arch.
IČO
14277051
Názov
Andrej Kravec - KRAMONT
IČO
14316811
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.