Popis projektu

Na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 26.01.2016 s účinnosťou od10.02.2016 (ďalej len "ZoVČÚ") a ich následných uzatvorených Dodatkov č.1 a 2, bolo udelené  splnomocnenie na výkon časti úloh RO (MIRRI SR) v rozsahu definovanom v článku 3 ZoVČÚ pre SO pre IROP (TSK). Trvanie tohto zmluvného vzťahu je v rámci IROP na dobu určitú, pričom platnosť a účinnosť tejto zmluvy trvá do splnenia všetkých záväzkov oboch zmluvných strán, t. j. platnosť a účinnosť zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu všetkých vzťahov spojených s ukončením IROP. Preto je zo strany RO nevyhnutná podpora a primerané finančné krytie všetkých úloh a záväzkov SO pre IROP určených v ZoVČÚ, a to v rámci hlavnej aktivity:

  • Podpora existujúcich kapacít SO pre IRO pri implementácii REACT-EÚ

Od 1.1.2023 je platný a účinný Organizačný poriadok úradu TSK, v ktorom je zadefinovaný v rámci organizačného útvaru aj Odbor Sprostredkovateľského orgánu pre IROP (ďalej len SO pre IROP) priamo podriadený Kancelárií predsedu. (Organizačný poriadok U TSK platný od 1.1.2023 ruší predchádzajúce Organizačné poriadky U TSK) V rámci projektu sa realizujú oprávnené aktivity na základe ZoVČÚ a ich Dodatkov č.1 a 2 k ZoVČÚ. Realizáciou tohto projektu sa má dosiahnuť zabezpečenie celkových administratívnych kapacít (ďalej len AK) zamestnancov : mzdy, odmeny a zákonné odvody - zamestnanci SO pre IROP v rámci implementácie REACT-EÚ. Cieľ projektu je vyjadrený v hodnotách merateľných ukazovateľov (ďalej len MU). SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať celkový počet AK v počte 4,1539 (zamestnanci SO pre IROP) - výpočet refundovaných AK je uvedený v Prílohe č.1 Podklad k určeniu spôsobu výpočtu MU za hlavnú aktivitu a projekt – mzdy a platy SO pre IROP - podpora exist.kapacít SO pre IROP pri implementácii REACT-EÚ.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2022 - 01.08.2023
Celková suma
134,454 €
Vlastné zdroje
6,723 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
podpora existujúceho SO pre IROP TSK - …
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
01.08.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK na SO pre IROP
Hodnota
-
Cieľ
4,1539 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SUMÁR mzdy SO REACT-EU 2022

Sumár 08 - 12 / 2022 REACT

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

SUMÁR mzdy SO REACT-EU 2023

Sumár 01 - 04 / 2023 REACT

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
41,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SUMÁR mzdy SO-REACT-EU 05-08/2023

Sumár mzdy SO - 05-08/2023 REACT-EU

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
69,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.