Popis projektu

Ústredným priestorom je centrum obce, ktoré plní funkciu zhromaždovaciu, komunikačnú, oddychovú. Projekt je zameraný na úpravu verejného priestranstva v centrálnej časti obce Omšenie. Táto úprava spočíva vo výstavbe spevnenej plochy, na ktorej budú situované viacúčelové stánky a v komunikačnom chodníku, ktorý bude sprístupňovať samotné stánky. Projekt ďalej rieši návrh drobnej zelene a drobnej architektúry ( odpadkové koše ). Navrhovaná spevnená plocha sa nachádza vedľa vjazdu do areálu základnej školy na parcele č.91/1. Pred spevnenou plochou na úrovni miestnej komunikácie sa zhotoví chodník pre peších, ktorý bude od komunikácie vyvýšený o 150 mm. Navrhovaný chodník je situovaný vedľa obslužnej komunikácie na parcele CKN 1593 - EKN 9001/76. Obe parcely sú vo vlastníctve obce Omšenie. Spevnená plocha sa bude realizovať na jestvujúcej ploche zelene, pred dvomi jestvujúcimi statnými ihličnatými stromami. Toto miesto určené na zástavbu je od okolitej miestnej komunikácie  vyvýšené  cca 250 – 500 mm a je zo strany komunikácie lemované jestvujúcim betónovým múrikom, ktorý je na vrchu opatrený oceľovým zábradlím. Tento múrik je v súčasnosti pôsobením poveternostných vplyvov rozdrobený, preto sa uvažuje s jeho rekonštrukciou. Jedná sa o výdavky na hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na  prvky zelenej infraštruktúry a s tým súvisiace všeobecné náklady. Realizácia projektu prispieva k fokusovej oblasti 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Projekt nie je delený na etapy, bude po ukončení realizácie funkčný, životaschopný (Viď. Technická správa, projektová dokumentácia a v zmysle stavebného povolenia)

Viac
Subjekt
Obec Omšenie
Miesta realizácie
Omšenie
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.06.2022
Celková suma
20,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Úprava verejného priestranstva v obci O…
Typ
6B. Zlepšenie vzhľa…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
23.03.2022
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
Hodnota
-
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1900,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované verejné priestranstvo - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
184,5 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované námestie - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný park - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované verejné priestranstvo - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované námestie - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný park - Výmera v m2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavby v zmysle ZOD čl. 4, bod 4.1, dňa 30.10.2019 Stavebné práce na zákazke Úprava verejného priestranstva v obci Omšenie podľa súpisu skutočne vykonaných prác k termínu dodania dodávky 20.6.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prác.

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Dodatok č.1 k ZOD ID424, čl.3.1 Stavebné práce naviac podľa Prílohy č.1 zo dňa 29.05.2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov IČO
Názov
Miroslav Kijac
IČO
11775394
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.