Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Multifunkčné ihrisko 33x18 Šarišské Michaľany“ je vytvorenie miestnych služieb pre skvalitnenie trávenia voľného času a zlepšenie využívania prvkov súvisiacej infraštruktúry v obci prostredníctvom vybudovania multifunkčného ihriska v zastavanom území obce na parcele č. KN č. 486/5 k.ú. Šarišské Michaľany na území MAS Sabinovsko. Hlavná aktivita projektu (výstavba multifunkčného ihriska), bude realizovaná dodávateľsky na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich metodických pokynov PRV SR 2014-2020.Stavebné práce budú prebiehať v jednej etape a budú dodané zhotoviteľom vybraným na základe výsledkov procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vo verejnom obstarávaní bol uplatnený sociálny aspekt vo VO. Dokumentácia VO je prílohou ŽoNFP. Obec sa zaväzuje, že zabezpečí efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť využitia verejných prostriedkov pre zabezpecenie cieľa predkladaného projektu.Projekt výstavby multifunkčného ihriska zatraktívni športovo-relaxačné podmienky v obci pre svojich obyvateľov a návštevníkov, vytvorí objekt reprezentujúci obec pre voľnočasové aktivity a zabezpečí pohodu a oddychové zázemie pre vidiecku oblasť. Takéto novovzniknuté centrum oddychu vytvorí podmienky pre podporu pohybových aktivít  s cieľom dosiahnuť  fyzický a duševný rozvoj. Zároveň prispeje k zveľadeniu obce a k zvýšeniu ponuky miestnych služieb pre obyvateľov obce.  Nepriamo tak podporí prílev investícií a rozvoj aktivít realizovaných obcou a záujmovými združeniami aktívnymi v obci. Predkladaný projekt výrazne prispieva k vytváraniu, zlepšovaniu a rozširovaniu miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry, teda k fokusovej oblasti 6B. Presný popis realizácie projektu je opísaný v prílohe ŽoNFP s názvom Projekt realizácie. Projekt je súladný s plánom hospodárskeho rozvoja obce, so Strategickým cieľom MAS Sabinovsko, s tretím strategickým cieľom PRV SR 2014-2020, s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a zároveň prispieva k naplneniu cieľov uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 –2020. Podrobný popis súladov je uvedený v prílohe ŽoNFP s názvom Projekt realizácie.  Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. Projekt je plne v súlade so strategickým cieľom MAS Sabinovsko, v rámci ktorého zvyšuje kvalitu technickej infraštruktúry a zároveň podporuje rozvoj občianskej vybavenosti a služieb a zvyšovanie atraktívnosti územia obce a územia MAS. Presný opis súsladov je v prílohe Projekt realizácie. 

Oprávnené výdavky projektu spĺňaju podmienku poskytnutia príspevku v zmysle výzvy a prílolohyč. 6 výzvy.

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.07.2020
Celková suma
29,990 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
„Multifunkčné ihrisko v Šarišských Mich…
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
09.03.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
07.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
2853,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Multifunkčné ihrisko v Šarišských Michaľanoch

Faktúra č. 20200053

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov IČO
Názov
MARO, s.r.o.
IČO
36407020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.