Popis projektu

Predmetom projektu s názvom ,,Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Veľké Dravce" je zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby, čím sa dosiahnu úspory energie. Miestom realizácie projektu je obec Veľké Dravce, v okrese Lučenec, v Banskobystrickom kraji. Snahou žiadateľa je realizovať tento projekt za účelom minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, ktoré zahŕňajú zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií a to nasledovne:  výmenu vstupných dverí a okien s izolačným zasklením, kontaktné zateplenie fasády, zateplenie stropov, výmenu plynových kotlov a inštaláciu nástenných vetracích jednotiek s rekuperáciou.  Projekt rieši rekonštrukciu ústredného vykurovania v materskej škole vo Veľkých Dravciach. Kotolňa je umiestnená v suteréne. Vykurovacie telesá sú doskové a teplotný spád sústavy je 70/55°C. Zdrojom tepla na vykurovanie bude plynový kondenzačný kotol CGB-2-20. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy pozostáva z demontáže jestvujúceho zariadenia kotolne, rozdeľovača so zberačom, čerpadlových skupín, oceľových potrubí, vykurovacích telies, jestvujúcich dymovodov a expanznej nádoby. V kotolni sa po demontážach osadia nasledujúce zariadenia: kotol Wolf CGB-2-20, hydraulická výhybka s odvzdušnením a odkalením pr. FlexBalance Plus F 50, kombinovaný rozdeľovač a zberač pr. PUMPFIX DN32, 2-okruhový s dvoma rýchlo montážnymi sadami DN25. Rekonštrukciou prejde aj odťah spalín kde bude kotol napojený na certifikovaný spalinový systém WOLF s tým že nasávanie vzduchu bude z exteriéru. PD nerieši napojenie kotla na splaškovú kanalizáciu pomocou čerpadla kondenzátu, ktoré ostáva v kotolni bez zmien. K úprave OPZ v kotolni nedôjde. V kotolni sa prevedú aj nevyhnutné stavebné úpravy ako oprava omietok. Budova bude začlenená do triedy energetickej hospodárnosti budovy: A0. Stavba sa nachádza na pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Realizácia hlavnej aktivity projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Veľké Dravce" priamo prispeje k dosiahnutiu stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov projektu uvedených v tabuľke č. 10. časť 10.2. Prehľad merateľných ukazovateľov.
Plánovaná úspora energie na vykurovanie v % bude podľa prílohy č.6  94,06 %. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ, 2018/844/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Snahou žiadateľa je realizovať tento projekt za účelom minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie.

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2023 - 01.12.2023
Celková suma
117,479 €
Vlastné zdroje
5,874 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
24.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
01.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
77470,101 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
68266,8 (kWh/rok)
Cieľ
70731,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65487,6224 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,8013 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,714 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
271,6 (m2)
Cieľ
271,0 (m2)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,28 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
73,7677 (MWh/rok)
Cieľ
73,7677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov IČO
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Názov
COSTRUO, spol. s r.o.
IČO
31588794
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.