Popis projektu

Zámerom realizácie  projektu  je revitalizovať existujúci verejný vnútroblokový priestor na sídlisku v obci Šarišské Michaľany, a to opravou kompozície a doplnením zelene, zvýšením podielu zelenej infraštruktúry, obnovou a doplnením mobiliáru, doplnením verejného osvetlenia, zvyšovaním celkovej atraktivity a využiteľnosti priestoru a tým v konečnom dôsledku zvýšiť  kvalitu životného prostredia  v obci.

Hlavným cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie obce Šarišské Michaľany, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou obecného verejného vnútroblokového priestoru.

K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to:

- Obnoviť verejné  vnútroblokové priestory a zvýšiť ich funkčnú, hygienickú, estetickú, ekostabilizačnú a enviromentálnu hodnotu.

- Posilniť ekosystémové služby, zlepšiť mikroklimatické pomery a zároveň prispieť k zníženiu hlučnosti a prašností a celkovému zlepšeniu životného prostredia,

- Zatraktívniť dotknutú lokalitu doplnením a osadením nových  prvkov drobnej architektúry, doplnením verejného osvetlenia,  prvkov na trávenie voľného času ( hracie a fitness prvky) čím zlepšime kvalitu života obyvateľov. Naplnenie cieľa projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP.

V rámci projektu „Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany je  plánovaná nasledujúca hlavná aktivita:

  • Aktivita č. 1:  Revitalizácia vnútroblokového priestoru obecného sídliska s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Záujmové územie pripravovaného projektu sa nachádza v intraviláne obce Šarišské Michaľany, a to konkrétne: parcela C-KN  č. 480/1, k.ú. Šarišské Michaľany, zapísaná na  LV č. 591

Realizáciou hlavných aktivít projektu Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene dosiahneme vznik environmentálne hodnotného verejného priestoru  v rámci územia obce,   ktorý bude atraktívny pre obyvateľov . Plánované výstupy projektu prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia, posilneniu ekologickej stability, zlepšeniu vybavenosti a sídelného prostredia vnútrobloku.

Realizáciou hlavnej aktivít projektu  dosiahneme naplnenie merateľného ukazovateľa: .  

Projekt Revitalizácia vnútroblokového priestoru medzi ulicami Michalská a Pod lesíkom, Šarišské Michaľany  je v súlade so stratégiou IROP, PO 7, špecifickým cieľom 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.12.2023
Celková suma
659,054 €
Vlastné zdroje
32,953 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia vnútroblokového priestoru…
Typ
H. RIUS_bez UMR_Reg…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
25.05.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
02.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR
Hodnota
7862,47 (m2)
Cieľ
7894,99 (m2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

PD - autorský dozor

Faktúra - PD_autorský dozor

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
140,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Informovanie a publicita

Faktúra - informovanie a publicita

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Informovanie a publicita

Faktúra - informovanie a publicita

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
147,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
147,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
52,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
52,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
52,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
121,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
121,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
90,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
90,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
67,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
IQ Reality s.r.o.
Žiadaná suma
67,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
IQ Reality s.r.o.
IČO
51040859
Názov
ORIM - TENDER, s. r. o.
IČO
44689454
Názov
EPoS SB, s.r.o.
IČO
17085861
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.