Popis projektu

 dôjde k naplneniu cieľa projektu: , čím sa synergicky zabezpečí rozvoj územia s výhodou silných lokalizačných predpokladov na rozvoj a podporu cestovného ruchu obce, ktorá je centrom letnej a zimnej turistiky regiónu Oravy.

V rámci projektu bude obec vybavená dvoma exteriérovými infokioskami (digitálne informačné panely), ktoré budú môcť návštevníci využívať 24 hodín denne počas celého roka na modernej a obľúbenej dotykovej „smartphone“ technológií praktickým a komfortným spôsobom, aby získali všetky dôležité a praktické informácie v danom čase a mieste: mapy, cyklistické a bežkárske trasy, turistické chodníky, tipy na výlety, zoznam a miesto výskytu prírodných, kultúrnych a historických pamiatok, možnosti ubytovania, občerstvenia a mnoho iných. Zároveň budú  obsahovať aj praktické informácie pre  domácich obyvateľov napr.: cestovný poriadok, kalendár podujatí, informácie zo základnej a materskej školy, cirkvi ako aj z ostatných spoločenských organizácií.

Ich vybudovaním sa vytvoria podmienky a nové služby pre turistov a návštevníkov, ktoré na území Oravy momentálne absentujú, sú však dlhodobo vyhľadávané. Realizáciou sa zároveň výrazným spôsobom zlepší dostupnosť turistických informácií, ktoré majú vplyv na miestny ekonomický rozvoj obce.

Realizácia projektu :

  • Je v súlade s podopatrením 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie a primárnou fokusovou oblasťou 14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Prispieva k dosiahnutiu špecifického cieľa - 1.1. Rozvoj a zvýšenie potenciálu cestovného ruchu v regióne Oravy prostredníctvom investícií do verejnej infraštruktúry vidieckeho cestovného ruchu a podporou podnikania a marketingu v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, konkrétne 1.1.2 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Realizácia predkladaného projektu patrí medzi priority obce zahrnuté aj v PHSR obce Zuberec. Zároveň plne rešpektuje PHSR ŽSK 2014-2020, Agendu 21 (predovšetkým kapitolu 7) a ciele uvedené v Stratégii CLLD MAS Orava (viď príloha 2B).

Spôsob realizovania financovania projektu: refundácia.

Viac
Subjekt
Obec Zuberec
Miesta realizácie
Zuberec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.05.2023
Celková suma
31,440 €
Vlastné zdroje
6,288 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Infokiosky
Typ
6B. Investície do r…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
12.11.2022
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
09.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projekte
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet turistických informácii a informačných tabúľ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet drobných obslužných zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet informačných bodov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet smerových tabul
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet KIOSKov
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Infokiosky

Faktúra za infokiosky

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov IČO
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.