Popis projektu

Projekt „ má za cieľ modernizáciu, vybudovanie prístavby a prestavbu areálu a budov Materskej školy  za účelom vytvorenia novej kapacity miest v materskej škole, vychádzajúc z nedostatku miest na umiestnenie detí predškolského veku.  Prostredníctvom modernizácie, prístavby a prestavby priestorov sa vytvorí priestor na poskytovanie na poskytovanie predprimárneho vzdelávania detí, ich rozvoja a ďalších súvisiacich aktivít.

Naplnenie hlavného cieľa žiadateľ dosiahne realizáciou špecifických cieľov:

  • rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy,
  • zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • stavebno-technické úpravy MŠ,
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov materskej školy.

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom HA1: Rekonštrukcia objektu materskej školy, HA2: Pieskoviská pre materskú školu a HA3: Obstaranie materiálneho-technického vybavenia pre materskú školu (v nevyhnutnom rozsahu, keďže žiadateľ disponuje vybavením), HA4: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl 

Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania detí. Zrekonštruovaná Materská škola Nováky, Svätoplukova 91, ako základňa predprimárneho vzdelávania vytvorí miesto prirodzeného rozvíjania a zároveň bude príkladom ľudského spoločenstva s otvoreným priestorom pre stretávanie sa. Umožní začleniť sa do sociálnej skupiny a zvládnuť sociálne prijateľné pravidlá správania. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre profesionálnu podporu v nadobúdaní kľúčových kompetencií dieťaťa a na vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí.

Projekt bude realizovaný počas doby 17 mesiacov. Miestom realizácie je budova materskej školy sa nachádza na ulici Svätoplukova  91 , v meste Nováky. Areál materskej školy sa nachádza na parcelách CKN č. 512 (vlastnícky vedená v LV1 ako parc. E-KN 854/34), 513/1, 513/2, budovy materskej školy majú parcelné číslo 513/2.  Uvedené parcely a objekty sú vo vlastníctve stavebníka – obce Nováky. Správcom uvedených parciel a objektov je Materská škola na ulici Svätoplukova  91, Nováky. Cieľovou skupinou  sú deti vo veku 3 až 5 rokov. Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavným aktivitám IROP.

Výsledkom projektu je naplnenie merateľných ukazovateľov: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – 138 detí, Počet podporených materských škôl – 1, Počet renovovaných verejných budov – 6, Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 1834,48 m2, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – 1, Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - 65,571 t ekviv. CO2, Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl – 123,00 KWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2022 - 01.12.2023
Celková suma
677,917 €
Vlastné zdroje
33,896 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
02.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
26.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
27.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Rozširovanie kapacít existujúcich objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
27.02.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
D - ihrisko
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
06.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1840,89 (m2)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
138,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1. stavebné práce - dofinancovanie

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

2.1. Exteriérové vybavenie materskej školy - Pieskoviská pre materskú školu

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1. Stavebné práce - NV

Faktúra - stavebné práce NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1.2. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Stála tabuľa

Faktúra - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dočasný pútač

Faktúra - dočasný pútač

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.3. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.1. Stavebné práce - dofinancovanie

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

1.1.1. Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

1.1.1. Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

1.1.1. Stavebné práce - dofinancovanie

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.1. Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1.1. Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra č. 2023104

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.3. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

1.3. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - oprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - neoprávnené výdavky

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1. Interiérové vybavenie materskej školy

Faktúra - Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
37,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1. Interiérové vybavenie materskej školy

Faktúra - Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
37,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.2. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2. Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

2.3. Vybavenie a zariadenie školskej jedálne

Faktúra - Vybavenie a zariadenie školskej jedálne

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3. Vybavenie a zariadenie školskej jedálne

Faktúra - Vybavenie a zariadenie školskej jedálne

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

2.1. Výpočtová technika

Faktúra - Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
ISSO, s.r.o.
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1. Výpočtová technika

Faktúra - Výpočtová technika

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
ISSO, s.r.o.
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1. Exteriérové vybavenie materskej školy

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

2.1. Exteriérové vybavenie materskej školy

Faktúra - stavebné práce - OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - OV

Faktúra - stavebné práce OV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

1.1. Stavebné práce - NV

Faktúra - stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Stavebné práce - NV

Faktúra - stavebné práce - NV

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
ISSO, s.r.o.
IČO
36001015
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Názov
NOVOPE spol. s r.o.
IČO
51746034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.