Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Stručný popis projektu

je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") a súvisiaca inžinierska činnosť, realizácia stavby a vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV")  Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1,2,4,5,6,7 -projektová dokumentácia (DÚR)" v rámci ktorého pre TIOP 2 Lamačská brána bola zabezpečená dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"). ŽSR postupne vybuduje 7 terminálov:  Bratislava - Devínska Nová Ves,  Bratislava - Lamačská brána,  Bratislava - Patrónka,  Bratislava - Mladá Garda,  Bratislava - Trnávka,  Bratislava - Ružinov a  Bratislava - Vrakuňa.

Tento projekt bude realizovaný  2 hlavnými aktivitami:

1) Hlavná aktivita 1 "Stavby - Projektová príprava",

2) Hlavná aktivita 2  "Stavby - Realizácia stavebných prác".

Okrem toho budú realizované :

  • Podporná aktivita „Informovanie a komunikácia“,
  • Podporná aktivita  „Riadenie projektu".

Aktivity sú bližšie popísané nižšie v 7.2  "Spôsob realizácie aktivít projektu."

Projekt bude naplnený 2 merateľnými ukazovateľmi: Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu a Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne napojenie na železničnú, cestnú, mestskú hromadnú dopravu a individuálnu automobilovú dopravu. Hlavným prvkom terminálu bude železničná zastávka s názvom "Bratislava - Lamačská brána".  Nová zastávka = terminál bude situovaná v medzistaničnom úseku dvojkoľajnej železničnej trate Lamač a  Devínska Nová Ves.  Zastávka bude v cca 46,5 km úseku.

 projektu je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov železničnej dopravy Integrovaného dopravného systému na mestskú hromadnú dopravu, resp. umožnenie prestupu medzi viacerým dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu integrovanej osobnej prepravy.

je široká verejnosť cestujúca daným smerom - jednak iným druhom hromadnej dopravy (autobusovej, električkovej), ale najmä individuálnou dopravou za účelom zvýšenia atraktivity osobnej železničnej dopravy a v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Stavebnou činnosťou budú získane nasledovné úrovne kvalít:

1) zvýšená bezpečnosť cestujúcich,

2) zvýšený komfort pre cestujúcich,

3) zvýšenie atraktivity MHD.

národného projektu sú v zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len "OPII"), prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7ii) Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlukových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR"). ŽSR sú subjektom, ktorý svojou činnosťou prispieva k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII a sú oprávneným prijímateľom.

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ďalej len "ŽI"); poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI; zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí; budovanie a údržba železničnej infraštruktúry a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

ŽSR sú podľa  zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého a úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné  stanice a pod.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Lamač
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
8,616,741 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová príprava a realizácia stavebných prác

faktúra č. 202211038

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
456,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.