Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Stručný popis projektu

je vypracovanie a dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS") a súvisiaca inžinierska činnosť, realizácia stavby a vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV")  Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1,2,4,5,6,7 -projektová dokumentácia (DÚR)" v rámci ktorého pre TIOP 2 Lamačská brána bola zabezpečená dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len "DÚR"). ŽSR postupne vybuduje 7 terminálov:  Bratislava - Devínska Nová Ves,  Bratislava - Lamačská brána,  Bratislava - Patrónka,  Bratislava - Mladá Garda,  Bratislava - Trnávka,  Bratislava - Ružinov a  Bratislava - Vrakuňa.

Tento projekt bude realizovaný  2 hlavnými aktivitami:

1) Hlavná aktivita 1 "Stavby - Projektová príprava",

2) Hlavná aktivita 2  "Stavby - Realizácia stavebných prác".

Okrem toho budú realizované :

  • Podporná aktivita „Informovanie a komunikácia“,
  • Podporná aktivita  „Riadenie projektu".

Aktivity sú bližšie popísané nižšie v 7.2  "Spôsob realizácie aktivít projektu."

Projekt bude naplnený 2 merateľnými ukazovateľmi: Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu a Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne napojenie na železničnú, cestnú, mestskú hromadnú dopravu a individuálnu automobilovú dopravu. Hlavným prvkom terminálu bude železničná zastávka s názvom "Bratislava - Lamačská brána".  Nová zastávka = terminál bude situovaná v medzistaničnom úseku dvojkoľajnej železničnej trate Lamač a  Devínska Nová Ves.  Zastávka bude v cca 46,5 km úseku.

 projektu je umožniť cestujúcim v rámci integrovaného dopravného systému bezproblémový a rýchly prestup z prostriedkov železničnej dopravy Integrovaného dopravného systému na mestskú hromadnú dopravu, resp. umožnenie prestupu medzi viacerým dopravnými druhmi a presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu osôb má slúžiť navrhované stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu integrovanej osobnej prepravy.

je široká verejnosť cestujúca daným smerom - jednak iným druhom hromadnej dopravy (autobusovej, električkovej), ale najmä individuálnou dopravou za účelom zvýšenia atraktivity osobnej železničnej dopravy a v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Stavebnou činnosťou budú získane nasledovné úrovne kvalít:

1) zvýšená bezpečnosť cestujúcich,

2) zvýšený komfort pre cestujúcich,

3) zvýšenie atraktivity MHD.

národného projektu sú v zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len "OPII"), prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava, investičnej priority 7ii) Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlukových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Železnice Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR"). ŽSR sú subjektom, ktorý svojou činnosťou prispieva k implementácii a napĺňaniu cieľov OPII a sú oprávneným prijímateľom.

Hlavným predmetom činnosti ŽSR je najmä správa a prevádzka železničnej infraštruktúry (ďalej len "ŽI"); poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽI; zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí; budovanie a údržba železničnej infraštruktúry a ďalšie podnikateľské činnosti zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

ŽSR sú podľa  zákona prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. Vo svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého a úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia, železničné  stanice a pod.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Lamač
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
8,616,741 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
31.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová príprava a realizácia stavebných prác

faktúra č. 202211038

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
456,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.