Popis projektu

Predmetom projektu je výstavba nového chodníka v obci Ruskov. Projekt je v súlade s cieľmi daného podopatrenia, prispieva aspoň k jednej fokusovej oblasti daného opatrenia - 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva, súvisí s ekonomickým rozvojom. Žiadateľ uplatnil sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. Výdavky projektu spĺňajú zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia. Žiadateľ spĺňa všetky relevantné podmienky poskytnutia príspevku. Popis a preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je uvedený v projekte realizácie, v dokumentácii z verejného obstarávania a ostatných prílohách projektu. Stanovenie systému financovania - refundácia.

Viac
Subjekt
Obec Ruskov
Miesta realizácie
Ruskov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.06.2023
Celková suma
21,736 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obec Ruskov - Chodník ul. Staničná
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovatívnych prvkov alebo postupov použitých v projektoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vysadenej zelene v území (stromy, kríky)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
1568,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
152,39 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná miestna cesta - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná lávka - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný most - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované a modernizované záchytné parkovisko - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaná a modernizovaná autobusová zastávka - počet
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.