Popis projektu

Podmienky poskytnutia príspevku:

2.3.2 - investícia je zameraná na rekonštrukciu fasády KD - aktivita 1

2.4.2 - výdavky na hmotné investície sú v súlade s podporovanými činnosťami

2.6.1 - netýka sa projektu

2.6.4 -  projekt prispeje k fokusovej oblasti 14.2 - 6b Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

2.6.7 - projekt nebude umelo delený na etapy, zrealizovaný bude ucelený celok

2.6.8 - projekt uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní (viď Projekt realizácie bod 12)

2.6.10 - príslušné operácie projektu sa vykonávajú v súlade s nasledujúcimi plánmi:

2.9.4 - žiadateľ ako verejný obstarávateľ postupoval v zmysle § 2 odsek 1 zákona č. 315/2016 o VO

2.9.9 - žiadateľ zabezpečí hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia prostriedkov realizáciou VO

2.9.13 - žiadateľ postupoval tak, aby vynaložené náklady boli hospodárne a zabezpečil dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (viď dokumentácia VO)

Viac
Subjekt
Obec Vlača
Miesta realizácie
Vlača
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.04.2022
Celková suma
25,801 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia fasády kultúrneho domu v …
Typ
6B. Podpora na inve…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
13.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (Pojem nástroje zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu
Hodnota
-
Cieľ
234,0 (obyvateľ)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Novovybudovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované detské ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruované/modernizované športové ihrisko
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný amfiteáter
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný kultúrny dom
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Rekonštruovaný/modernizovaný iný nevyužívaný objekt
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových klientov komunitných činností
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

ROSTON s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Vlača
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov IČO
Názov
ROSTON s.r.o.
IČO
51832534
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.