Popis projektu

V súlade s potrebou dosahovania cieľov regionálnej politiky a implementácie európskej politiky súdržnosti pre programové obdobie 2021 – 2027 sú samosprávy oprávnené financovať časť svojich územných rozvojových potrieb pomocou integrovaného územného prístupu k implementácii fondov EÚ v zmysle princípov Územnej agendy EÚ. Tento prístup má zabezpečiť realizáciu investícií v rámci viacerých priorít Programu Slovensko tak, aby bola podporená komplementárnosť rôznych aktivít v rámci tzv. integrovaných územných investícií (IÚI), ktoré budú definované v spolupráci relevantných aktérov v území. Nové úlohy regionálnych partnerov v programovom období 2021 - 2027 sú vykonávané v rámci novovytvorených Rád partnerstva na území krajov (úroveň NUTS 3) a Kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja (UMR), ako riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implementácie a monitorovania.
UMR, definované ako funkčne prepojené územie intenzívnych interakcií medzi jadrovým mestom a jeho zázemím, je nástrojom na podporu riešenia spoločných výziev a problémov pre využitie rozvojového potenciálu územia. Podmienkou jeho využitia je komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie. Zvýšenie kompetencií samospráv pri rozhodovaní o čerpaní vymedzenej alokácie fondov EÚ v novom programovom období tak kladie zvýšené nároky a dôraz na kvalitu a odbornosť  ich riadiacich kapacít. Na tento účel sú pri Radách partnerstva a Kooperačných radách UMR zriaďované technické sekretariáty, resp. administratívne kapacity UMR (AK UMR).
Územie hl. mesta SR Bratislavy je jedným z 18 území UMR definovaných na národnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je podpora existujúcich kapacít na Oddelení programovania a spolupráce na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy za účelom vybudovania novej funkčnej administratívnej štruktúry, ktorá bude zodpovedať za nastavenie a efektívnu implementáciu UMR Bratislava. Oddelenie momentálne popri inej odbornej agende vyplývajúcej z rámcovej náplne jeho činnosti koordinuje aj aktivity AK UMR. V súlade s oprávnenými výdavkami vyzvania budú finančné prostriedky použité v rámci oblasti podpora administratívnych kapacít na platy/mzdy, odmeny, odvody zamestnávateľa. Žiadateľ si plánuje refundovať náklady na mzdy pracovníkov oddelenia za obdobie 01/2021 a 12/2022 v takom pomere, akom sa na plnení úloh a agendy AK UMR podieľali. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. Žiadateľ plánuje refundovať administratívne kapacity v kumulatívnom priemernom počte 0,55 FTE (MU P0977).

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2022
Celková suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora administratívnych kapacít pre U…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK v regionálnych centrách
Hodnota
0,55 (FTE)
Cieľ
0,55 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zoznam deklarovaných výdavkov AK UMR HM SR BA

Zoznam deklarovaných výdavkov AK UMR HM SR BA

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
30,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.