Popis projektu

Hlavné mesto SR Bratislava je najväčším sídlom na území SR, ktoré charakterizuje veľká hustota obyvateľstva, vysoký podiel zastaveného územia a spevnených povrchov a značná koncentrácia priemyslu a dopravy. Všetky tieto faktory spoločne vplývajú na kvalitu životného prostredia a mikroklimatické podmienky v jednotlivých častiach mesta. Preto je potrebné zintenzívniť adaptáciu mesta na klimatickú zmenu prostredníctvom rôznych opatrení vrátane rozširovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Cieľom projektu je revitalizácia parku v priestore historickej Vešeléniho záhrady na Dunajskej ulici v mestskej časti Staré Mesto, ktorá je najhustejšie obývaným územím (okresom) na Slovensku s vysokou mierou zastavanej plochy. Napriek svojej historickej a potenciálnej environmentálnej a spoločenskej hodnote je súčasný park využívaný len v obmedzenom režime, keďže nejasné vymedzenie areálu, zanedbané detské ihrisko a nefunkčné osvetlenie znižujú atraktívnosť priestoru, možnosti jeho funkčného využitia a sociálnu kontrolu.

Predmetom revitalizácie bude riešenie existujúcich problémov v území a využitie funkčného potenciálu areálu prostredníctvom rozšírenia a zatraktívnenia vstupu do parku, rekonštrukcie oplotenia areálu z Dunajskej ulice, rekonštrukcie priestoru detského ihriska – povrchov a herných prvkov, doplnenia mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.) a osvetlenia v riešenom území, doplnenia vodných prvkov vo forme „detskej vodnej hry“, vodných tryskov a fontánky na pitie a celkového skultúrnenia priestoru návrhom okrasnej nízkej výsadby v kombinácii s intenzívnym pobytovým trávnikom. Celková koncepcia parku, systém chodníkov a zelene zostane pri realizácii revitalizácie zachovaná bez rozšírenia.

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v mestách (aktivita c). Výsledkom podpory bude zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami, budovanie adaptačnej kapacity a zlepšenie sídelného prostredia v mestskej časti. Dosiahnutie cieľov projektu sa bude monitorovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry a Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach. V rámci projektu bude vybudovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry a obnovených 3 000 m2 areálu zeleného parku.

Predkladaný projekt zohľadňuje potreby obyvateľov mesta a kladie dôraz na využívanie územia v súlade so sociálnymi a ekologickými potrebami územia. Novou výstavbou nebudú dotknuté chránené územia alebo pamiatkové rezervácie. Projekt rešpektuje platnú územno-plánovaciu dokumentáciu hl. mesta SR Bratislavy.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.12.2023
Celková suma
136,119 €
Vlastné zdroje
6,806 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
c. mestské prvky - Revitalizácia parku …
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
14.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za prevedenie stavebných prác

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra za prevedenie stavebných prác- odvod DPH

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2024
Názov IČO
Názov
INGDOP s.r.o., organizačná zložka
IČO
35939141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.