Popis projektu

Hlavné mesto SR Bratislava je najväčším sídlom na území SR, ktoré charakterizuje veľká hustota obyvateľstva, vysoký podiel zastaveného územia a spevnených povrchov a značná koncentrácia priemyslu a dopravy. Všetky tieto faktory spoločne vplývajú na kvalitu životného prostredia a mikroklimatické podmienky v jednotlivých častiach mesta. Preto je potrebné zintenzívniť adaptáciu mesta na klimatickú zmenu prostredníctvom rôznych opatrení vrátane rozširovania prvkov zelenej infraštruktúry.

Cieľom projektu je revitalizovať verejný priestor medzi zastávkou Pri kríži a ulicou Homolova v mestskej časti Dúbravka vytvorením zeleného parku tzv. Motýlej lúky. Realizáciou aktivít projektu sa zatraktívni dlhodobo zanedbaný priestor pre obyvateľov a návštevníkov lokality a zároveň sa prispeje k zlepšeniu mikroklímy a biodiverzity. Riešené územie sa nachádza v husto zasídlenej časti hlavného mesta, v ktorej je zvýšený výskyt terénnych depresií a zvýšené riziko záplav.

Motýlia lúka bude spĺňať charakter edukačnej a zároveň relaxačnej zóny pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Aktivity projektu budú zahŕňať vytvorenie zeleného parku a s ním spojenej exteriérovej učebne vo forme amfiteátrového sedenia, doplnenie prvkov drobnej architektúry a infraštruktúry (mobiliáru) a výsadba a regenerácia existujúcej vegetácie. Park bude mať prírodný charakter, ktorý bude prirodzene zadržiavať dažďovú vodu v území.

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v mestách (aktivita c). Výsledkom podpory bude zlepšenie sídelného prostredia, zníženie zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami a budovanie adaptačnej kapacity v mestskej časti. Dosiahnutie cieľov projektu sa bude monitorovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry a Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach. V rámci projektu bude vybudovaný 1 prvok zelenej infraštruktúry a obnovených 6 200 m2 areálu zeleného parku.

Predkladaný projekt zohľadňuje potreby obyvateľov mesta a kladie dôraz na využívanie územia v súlade so sociálnymi a ekologickými potrebami územia. Novou výstavbou nebudú dotknuté chránené územia alebo pamiatkové rezervácie. Projekt rešpektuje platnú územno-plánovaciu dokumentáciu hl. mesta SR Bratislavy.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.11.2022
Celková suma
91,716 €
Vlastné zdroje
4,586 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
11.07.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
16.06.2023
Názov
c. mestské prvky - Revitalizácia verejn…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
11.07.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
25.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

V zmysle zmluvy o dielo - Revitalizácia parku Motýlia lúka, čiastkovú faktúru dokončených prác

Faktúra - Revitalizácia parku Motýlia lúka - 20220050

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

V zmysle zmluvy o dielo - Revitalizácia parku Motýlia lúka

Faktúra - Revitalizácia parku Motýlia lúka_20220053

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

V zmysle zmluvy o dielo - Revitalizácia parku Motýlia lúka

Faktúra - Revitalizácia parku Motýlia lúka - 20220051

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov IČO
Názov
TravnikServis s. r. o.
IČO
46769293
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.