Popis projektu

Naplnenie tohto cieľa bude zabezpečené prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho domu smútku – zasklenia sály, ktorý sa nachádza v časti Stará Detva (mestský cintorín), ktorá nadväzuje na aktivitu v rámci výzvy MAS_044/7.4/4, Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávanie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, – Zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.

Technický popis rekonštrukcie je súčasťou časti 2. Popis súčasného a požadovaného stavu =

Špecifické ciele projektu:

  • prispieť k zabezpečeniu kvalitných služieb na vidieku
  • oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť,
  • prispieť k stálemu miestnemu rozvoju na vidieku (napr. ekonomickému, spoločenskému, komunitnému,..)
  • zabezpečiť dobrý stav majetku mesta

Predložený projekt nadväzuje na:

Na prioritu č. 6: Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Rieši potrebu č.14: Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít/partnerstiev vo vidieckych obciach.

Fokusovú oblasť 6B): Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Projekt je v súlade s cieľmi a stratégiou rozvoja Mesta Detva do roku 2023, ktoré sú uvedené v hlavnom programovom dokumente mesta Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Detva na roky 2015-2023

Mesto Detva  – (údaj k 31.12.2019) podmienka 2.6.7.

Hustota osídlenia:

Mesto Detva má kataster o rozlohe 68,09 km2, pri počte obyvateľov 14 545 = Hustota osídlenia k 31.12:2019 predstavovala = 213,61 obyvateľa/1km2.

Projekt: Dom smútku v Detve, oprava zasklenia sály rieši nevyhovujúci technický stav zasklenia sály.

Ide o občiansku stavbu nevýrobného charakteru s vylúčením negatívneho vplyvu na životné prostredie. Budova patrí svojim charakterom do kategórie kultových stavieb s možnosťou občasného zhromažďovania osôb (pohrebné obrady).

Dom smútku je samostatne stojaci objekt na pozemku p. č.  C KN 99/2, vedenej na LV č. 1, súpisné číslo: 1425 , vedenom ako zastavaná plocha v k. ú. Detva, ktorý je situovaný v areáli miestneho cintorína. Budova je dopravne napojená na existujúce (už vybudované) komunikácie v najbližšom okolí a napojená na príslušné inžinierske siete nevyhnutné a potrebné k jej prevádzke. Tento stav sa týmto projektom nemení.

Všetky nami predložené výdavky sú oprávnené v súlade s (podmienka poskytnutia príspevku). Celý projekt bude realizovaný na jednu etapu, nebude sa nič rozdeľovať, nakoľko všetky rekonštrukčné práce sú charakteru, že len po úplnom ukončení stavebných prác budú fungovať ako celok, nebudú sa členiť náklady na etapy –

V rámci verejného obstarávania bol uplatnený sociálny aspekt - viď. Projekt realizácie bod 12, Mesto nemá povinnosť zapisovať sa do RPVS v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z., ani vybraný dodávateľ nie je s ohľadom na vysúťaženú cenu stavebných prác povinný sa zapísať do RPVS - viď. dokumentácia k VO, Mesto postupovalo v súlade s §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,

Predmetom projektu nie sú investície do využívania OZE so zameraním na sledovanie úspory energie (podmienka 2.6.1), predmetom je rekonštrukcia vykurovania z dôvodu jeho zlej technickej stránky.

Technické riešenie projektu bolo riešené s autorizovanou osobou – Ing. Emíliou Lenárovou, ktorá má skúsenosti a predstavuje cenovo najefektívnejšie riešenie rešpektujúc požiadavku vysokokvalitných materiálov, kvalitnej realizácie, minimálnych ekologických zásahov do prostredia a minimálnej ekologickej náročnosti prevádzky.

Popis o zabezpečení hospodárnosti, efektívnosti ... je uvedený v Projekte realizácie viď. bod 5. – preukazuje naplnenie

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2023 - 01.08.2023
Celková suma
37,260 €
Vlastné zdroje
1,863 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Operačný program
Program rozvoja vidieka 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Dom smútku v Detve, oprava zasklenia sá…
Typ
6B. Investície zame…
Plánovaný začiatok
01.07.2023
Skutočný začiatok
13.07.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
23.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest projektom prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Dom smútku

FA_stavebné práce Dom smútku

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov IČO
Názov
Okienkovo s. r. o.
IČO
52230937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.